Τεχνολόγος Αυτοματισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εγκατάσταση, ο προγραμματισμός, η λειτουργία και η συντήρηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου είναι το αντικείμενό της εργασίας του. Ασχολείται δηλαδή με τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, που είναι προγραμματισμένοι για συγκεκριμένη λειτουργία. Οι τομείς που τον ενδιαφέρουν είναι τέσσερις: η παραγωγή και επεξεργασία πρώτων υλών, οι τηλεπικοινωνίες, η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και η εκπαίδευση.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας είναι ανθυγιεινές μέσα στο ηλεκτρονικό εργαστήριο λόγω της ακτινοβολίας, του θορύβου και των επικίνδυνων πρώτων υλών. Θα πρέπει να είναι προσεκτικός στη δουλειά του και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι καλές γνώσεις των μαθηματικών και της φυσικής, η ακρίβεια των εργασιών του, η υπευθυνότητα, η παρατηρητικότητα και το ενδιαφέρον του για τις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητα προσόντα. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει καλή αντίληψη, εφευρετικότητα καθώς και αναλυτική σκέψη.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Μηχανικών Αυτοματισμού των Α.Ε.Ι. του τεχνολογικού τομέα.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι πτυχιούχοι των ανωτέρω τμημάτων διαθέτουν  τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, σε συστήματα αυτοματισμού, μηχατρονικής και τηλεματικής, σε τομείς βιομηχανικούς, αγροτικούς ή και υπηρεσιών (αυτοματισμούς γραφείου).

Οι πτυχιούχοι μπορούν  να ανταποκριθούν  σε θέσεις εργασίας κάθε εργασιακής σχέσεως (ως υπάλληλος, στέλεχος, αυτοαπασχολούμενος κ.λ.π.). Επειδή η γνώση του αυτοματισμού είναι περαιτέρω εξειδίκευση της γνώσης του συστήματος, ο πτυχιούχος μπορεί να καλύψει και εργασίες που απαιτούν τη βασική γνώση της δομής και λειτουργίας των ανωτέρω περιγραφέντων συστημάτων (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών, υδραυλικών και πνευματικών κ.λ.π. καθώς και ηλεκτρικών μηχανών).

Ειδικότερα, ο Μηχανικός Αυτοματισμού είναι σε θέση να:

1. Εφαρμόζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, κατασκευής, χειρισμού και συντήρησης συστημάτων μηχατρονικής και τηλεματικής, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών, υδραυλικών και πνευματικών, ηλεκτρικών μηχανών κ.λ.π. ως και τον αυτόματο έλεγχο αυτών.

2. Πραγματοποιεί επιβλέψεις και επιμετρήσεις έργων που ανήκουν σε τέτοια συστήματα και που περιέχουν στοιχεία αυτομάτου ελέγχου.

3. Πραγματοποιεί εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε εγκαταστάσεις συστημάτων από τα ανωτέρω.

4. Συντάσσει και επιβλέπει μελέτες έργων και εργασιών που αφορούν σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου ή γενικότερα συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υπολογιστικά, υδραυλικά και πνευματικά κ.λ.π., στα πλαίσια δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος εταιρειών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

5. Χρησιμοποιεί, προγραμματίζει, συντηρεί, ρυθμίζει και αναπροσαρμόζει υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs) και γενικώς εξοπλισμό που υλοποιεί αλγορίθμους αυτομάτου ελέγχου, συστήματα μηχανοτρονικής και τηλεματικής.

Μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες, στις τηλεπικοινωνίες, στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου, στην ιατρική, στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής και ως καθηγητής υπό προϋποθέσεις, στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)