Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος ελέγχει την καλή λειτουργία και ασφάλεια των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, τηρεί τις προδιαγραφές καταλληλότητας των εργασιακών γενικά χώρων, καθώς και τις προδιαγραφές ασφαλείας για το προσωπικό εργασίας.

Συντάσσει αναλύσεις των αέριων, υγρών και στερεών εκπομπών των παραγωγικών διαδικασιών, ελαχιστοποιεί και επαναχρησιμοποιεί τις αέριες, υγρές και στερεές εκπομπές σε συνδυασμό με την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Συντάσσει ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των ρύπων του εργασιακού περιβάλλοντος και εξάγει συμπεράσματα, αναλύσεις και συγκρίσεις με την παραγωγική διαδικασία.

Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται πάντα με τη μόνιμη επίβλεψη του επιστήμονα μελετητή, κατασκευαστή ή υπεύθυνου εργοταξίου, του επιστήμονα μηχανικού παραγωγής και του υπεύθυνου του εργαστηρίου δημόσιων, ιδιωτικών ή δημοτικών φορέων και σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα υπογραφής των αναλύσεων, της λειτουργίας και του σχεδιασμού των συστημάτων αντιρρύπανσης και κατά συνέπεια η δραστηριότητά του είναι βοηθητική στο έργο των αρμόδιων επιστημόνων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του είναι καλές, αφού συνήθως εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος πρέπει να είναι εργατικός, μεθοδικός, οργανωτικός, υπεύθυνος, με αντικειμενική κρίση και να έχει δεξιότητες επικοινωνίας.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί σε γραφεία μελετών, κατασκευαστικές εταιρείες, εργαστήρια βιομηχανικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια για τον προσδιορισμό των εκπομπών από κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα, αλλά και τις συγκεντρώσεις των ρύπων στο εργασιακό περιβάλλον.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)