Σχεδιαστής Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής ανθρωπιστικής βοήθειας ασχολείται, σε συνεργασία με άλλους φορείς (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κρατικούς φορείς, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.), με την οργάνωση προγραμμάτων επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής, αναπτυξιακής και οικονομικής βοήθειας προκειμένου να συντελέσει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών που αντιμετωπίζουν κρίσεις οι οποίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή στον ανθρώπινο παράγοντα (πόλεμοι κ.ά.).

Ακόμη, κινητοποιεί τους μηχανισμούς παροχής βοήθειας (ιατρικές ομάδες, ομάδες διαχείρισης και διανομής βοήθειας, ομάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών κ.ά.), παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις προσπάθειες ώστε να διασφαλίζεται άμεσα η πρόσβαση στη χώρα που αντιμετωπίζει έκτακτες καταστάσεις.

Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μπορεί να αποσκοπεί ακόμα στην ευημερία της χώρας προς την οποία απευθύνεται, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ενίσχυση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, στην πρόληψη των συγκρούσεων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο σχεδιαστής ανθρωπιστικής βοήθειας βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα για την έγκαιρη κινητοποίηση των μηχανισμών παροχής βοήθειας και προστασίας σε χώρες που δοκιμάζονται από έκτακτες κρίσεις. Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο αφού αυτό εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες που υπάρχουν όπου και όποτε χρειαστεί.

Πολλές φορές απαιτείται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή σε ερευνητικές μελέτες που αφορούν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο σχεδιαστής ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να διαθέτει πάνω απ’ όλα αγάπη για τον άνθρωπο. Χρειάζεται, επίσης να είναι μεθοδικός οργανωτικός, εργατικός, συνεπής και να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες. Τέλος, η πολύ καλή γνώση προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η καλή γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν στη δουλειά του.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος στη χώρα μας. Συνήθως, είναι απόφοιτος κοινωνικών και ανθρωπιστικών σχολών.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Γιατροί χωρίς Σύνορα κ.ά.), σε ανθρωπιστικά σωματεία, σε υπουργεία, σε ομάδες αντιμετώπισης κρίσεων κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ