Πυρηνικός Ιατρός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της ειδικότητάς του είναι η εφαρμογή στην Ιατρική, όλων εκείνων των τεχνικών και μεθόδων, που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εξέλιξη της Φυσικής, για την διάγνωση και θεραπεία διαφόρων παθήσεων και νεοπλασιών, μέσω ραδιοϊσοτόπων, σπινθηρογραφημάτων, εργαστηριακών εξετάσεων, κ.λ.π.

Πρόκειται για εργαστηριακή ειδικότητα και για την απόκτησή της απαιτούνται 4 χρόνια σπουδών, από τα οποία 1 έτος στην Παθολογία και 3 χρόνια στην Πυρηνική Ιατρική, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή: 5 μήνες θεωρητική εκπαίδευση, 1 μήνας πρακτικές ασκήσεις και 2 1/2 χρόνια πρακτική εξάσκηση σε τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Ο πυρηνικός ιατρός μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της πυρηνικής ιατρικής) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)