Πολιτικός Μηχανικός Υδροπληροφορικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η αξιοποίηση εργαλείων και εφαρμογών της Πληροφορικής για την αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση χωρικών δεδομένων. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας χρησιμοποιεί αριθμητικές μεθόδους, γενετικούς αλγόριθμους και νευρωνικά δίκτυα προκειμένου να υπολογίσει διάφορες παραμέτρους στις τεχνικές του μελέτες για το σχεδιασμό υδραυλικών έργων.

Ακόμη, χειρίζεται γλώσσες προγραμματισμού σε λειτουργικό και παραθυρικό περιβάλλον, δημιουργεί ιστοσελίδες για το διαδίκτυο και επεξεργάζεται βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, ασχολείται με την κατασκευή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, την αρχειοθέτηση, την τεκμηρίωση και την αναπαράσταση πληροφοριών χώρου, καθώς και με τη σύνταξη ψηφιακών θεματικών χαρτών.

Στην εργασία του χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους και μεθοδολογία έρευνας, επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει συλλέξει σε ειδικό λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και υποβάλλει προτάσεις στην πολιτεία για άμεσες και έμμεσες κρατικές παρεμβάσεις αναφορικά με την κατασκευή σύγχρονων υδραυλικών κατασκευών και άλλων αναπτυξιακών έργων, αλλά και την ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων.

Επίσης, αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές προσομοίωσης για την ανάλυση και τη βελτίωση υδατικών συστημάτων, όπως και εξελικτικά ανταγωνιστικά μοντέλα αναφορικά με την εκμετάλλευση υδατικών πόρων.

Παράλληλα, η χρησιμοποίηση αριθμητικών μεθόδων ρευστομηχανικής αποτελούν βοηθητικό εργαλείο για την επίλυση διάφορων προβλημάτων των υδραυλικών έργων, όπως και αρκετά εξειδικευμένα προγράμματα (RAS, HEC 6, HEC 1, SEDIMOT, Fluent, Cybernet, Pond 2) και υπολογιστικά δίκτυα. Τέλος, για την εκτέλεση του έργου του συνεργάζεται με μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, ειδικούς πληροφορικής και άλλους επιστήμονες.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας σχετίζονται άμεσα με το φορέα απασχόλησής του, αλλά και τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα. Όταν απασχολείται σε ερευνητικό φορέα, εργάζεται σε γραφείο, όπου έχει στη διάθεσή του όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Το ωράριό του μπορεί να ποικίλλει, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης τεχνικών μελετών.

Μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς, βιολόγους, τοξικολόγους και οικολόγους για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Επίσης, είναι δυνατό να δουλεύει και σε εργοτάξια, όταν επιβλέπει την πορεία του έργου που έχει σχεδιάσει. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι εκτεθειμένος σε διάφορες καιρικές συνθήκες, χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς τις κατασκευαστικές εργασίες και επιβάλλεται να λαμβάνει μέτρα προστασίας τόσο για την προσωπική του ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των εργατών και του υπόλοιπου προσωπικού, λόγω του υψηλού κινδύνου για πρόκληση ατυχημάτων.

Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και για παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να διαθέτει άρτια επιστημονική εξειδίκευση, εξοικείωση με πολύπλοκα λογισμικά πακέτα, σχεδιαστικά προγράμματα, συστήματα πληροφοριών χώρου (GIS, LIS) και γλώσσες προγραμματισμού (CGI, XML, PHP, HTML, MySQL κ.τ.λ.) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενδιαφέρον για την έρευνα.

Ακόμη, πρέπει να τηρεί με ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια τους κανόνες ασφαλείας. Επίσης, είναι ανάγκη να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του και να γνωρίζει την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ξένες γλώσσες και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον επιστημονικό του τομέα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική Μηχανική».

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργείο Ανάπτυξης), στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε κατασκευαστικές βιομηχανίες, σε εταιρείες παραγωγής εξειδικευμένου λογισμικού για τεχνικά έργα, σε διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μέτρηση και τον έλεγχο ρύπανσης και διάθεσης αποβλήτων και λυμάτων, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Υδραυλικής Μηχανικής, της Υδροπληροφορικής, της Υδροενεργειακής Μηχανικής, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως, όπως η WMX Technologies και η θυγατρική της Waste Management International, που προσφέρουν σημαντικό έργο στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μεγάλων μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων μέχρι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με την ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και Τεχνικών Προσομοίωσης με εφαρμογές στην ανάλυση και βελτιστοποίηση υδατικών συστημάτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)