Πολιτικός Μηχανικός Υδραυλικών Έργων και Περιβάλλοντος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση υδραυλικών έργων σε συνδυασμό με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ασχολείται με τη μηχανική μελέτη του χώρου όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα υδραυλικό έργο, συντάσσει τεχνικές εκθέσεις και ασχολείται με όλες τις διαδικασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι δυνατόν να αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση διάφορων υδραυλικών έργων, όπως η κατασκευή υδρευτικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών συστημάτων (με αγωγούς υπό πίεση και αντλιοστάσια), λαμβάνοντας υπόψη τις παροχετευτικές απαιτήσεις των οικιστικών μονάδων, καθώς και των αγροτικών ή κτηνοτροφικών αναγκών.

Μελετά τους κύριους τύπους υδροφόρων υδάτων, σχεδιάζει τα συστήματα υδροληψίας με βάση τη διαθεσιμότητα των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτινων πόρων, υπολογίζει τις ανάγκες για τη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς υδάτινων πόρων, προβλέπει την εγκατάσταση μονάδων καθαρισμού και βελτίωσης της ποιότητας του νερού, ενώ προβαίνει και στην οικονομική ανάλυση ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης των τεχνικών έργων.

Παράλληλα, στις αρμοδιότητές του εντάσσεται ο σχεδιασμός περιβαλλοντικών μελετών για την πρόληψη ή την αποκατάσταση της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές και επιφανειακές πηγές ρύπανσης αξιοποιώντας επιστημονικές θεωρίες και πραγματοποιώντας μετρήσεις για τον υπολογισμό της αραίωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη διάθεση λυμάτων σε ποτάμια, σε λίμνες και στη θάλασσα μέσω υποβρύχιων αγωγών και διαχυτήρων.

Επίσης, ασχολείται με την Υδραυλική της ρύπανσης κυρίως του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με έμφαση στη ρύπανση του υπόγειου εδάφους από παλαιές χωματερές και μέτρα αποκατάστασης. Έργο του αποτελεί η άντληση, η επεξεργασία, και η απομάκρυνση πτητικών με υποπίεση, η πλύση του εδάφους, η εκχύλιση με διαλύτες, η θερμική εκρόφηση, η χημική αφαλογόνωση, η βιοεξυγίανση, καθώς και η εφαρμογή κι άλλων σύγχρονων τεχνολογιών εξυγίανσης εδαφών και υπόγειων υδάτων από επικίνδυνα απόβλητα.

Στην εργασία του χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους και μεθοδολογία έρευνας, επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει συλλέξει σε ειδικό λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, συντάσσει θεματικούς χάρτες χωρικών δεδομένων, διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων και υποβάλλει προτάσεις στην πολιτεία για άμεσες και έμμεσες κρατικές παρεμβάσεις αναφορικά με την καταγραφή πηγών ρύπανσης, τη λήψη προληπτικών μέτρων για την κατασκευή φραγμάτων και αντιπλημμυρικών έργων και την εφαρμογή μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για την ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, τον καθαρισμό των λυμάτων και τη διάθεση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της υγειονομικής μηχανικής και της περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής.

Συνθήκες Εργασίας:
Μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς, βιολόγους, τοξικολόγους και οικολόγους για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Εργάζεται με βάση το ωράριο του φορέα στον οποίο απασχολείται, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης τεχνικών μελετών. Μπορεί να εργάζεται σε γραφείο όταν συντάσσει τεχνικές εκθέσεις, αλλά και σε εργοτάξια, όταν επιβλέπει την πορεία του έργου που έχει σχεδιάσει.

Στη δεύτερη περίπτωση είναι εκτεθειμένος σε διάφορες καιρικές συνθήκες, χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς τις κατασκευαστικές εργασίες και επιβάλλεται να λαμβάνει μέτρα προστασίας τόσο για την προσωπική του ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των εργατών και του υπόλοιπου προσωπικού, λόγω του υψηλού κινδύνου για πρόκληση ατυχημάτων.

Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σε διάφορες ερευνητικές μελέτες διαχείρισης αποβλήτων και, γενικότερα, περιβαλλοντικής προστασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να διαθέτει άρτια επιστημονική εξειδίκευση, μεθοδικότητα, οξυδέρκεια, παρατηρητικότητα, οργανωτικότητα όπως και να είναι σχολαστικός στη σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Ακόμη, είναι ανάγκη να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του, επιδεξιότητα στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (CAD και Mathcad) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γνωρίζει την κείμενη νομοθεσία για τα επιτρεπόμενα όρια και τις διαδικασίες διάθεσης λυμάτων, τις αρχές της υγειονομικής μηχανικής και να είναι διατεθειμένος να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια και τις νέες εξελίξεις στον επιστημονικό του τομέα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική Μηχανική».

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, ως υπάλληλος σε υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργείο Ανάπτυξης), στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε κατασκευαστικές βιομηχανίες, σε διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με την οργάνωση και την εκτέλεση οποιουδήποτε προγράμματος που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μέτρηση και τον έλεγχο ρύπανσης και διάθεσης αποβλήτων και λυμάτων, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Υδραυλικής Μηχανικής, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως, όπως η WMX Technologies και η θυγατρική της Waste Management International, που προσφέρουν σημαντικό έργο στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μεγάλων μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων μέχρι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής και επιτυγχάνουν ελάττωση κόστους και περιβαλλοντικά οφέλη, όπως μείωση όγκου αποβλήτων προς διάθεση, μείωση μεταφορών, βελτίωση απόδοσης χρήσης πρώτων υλών, έσοδα από ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση και, κυρίως, εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας.

Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τον κλάδο της Πειραματικής Υδραυλικής και το σχεδιασμό τεχνητών υγροβιοτόπων και σύγχρονων εγγειοβελτιωτικών έργων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)