Πολιτικός Μηχανικός Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και διαχείριση συστημάτων ενέργειας, η εφαρμογή μεθόδων για την αποτελεσματική διοίκηση περιβαλλοντικών συστημάτων και ο σχεδιασμός συστημάτων παραγωγής. Ειδικότερα, ασχολείται με την εξέταση της δομής των συστημάτων ηλεκτρικής και άλλων μορφών ενέργειας και συντάσσει τεχνικές μελέτες για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων.

Προσδιορίζει τεχνικά χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση συστημάτων εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας και αναλύει στατιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό οικονομικών παραμέτρων αναφορικά με τη βιωσιμότητα ή μη της συγκεκριμένης επένδυσης. Ακόμη, χρησιμοποιεί προχωρημένες θεωρίες μαθηματικού προγραμματισμού και ελέγχου με εφαρμογές στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη λειτουργία συστημάτων υδατικών πόρων.

Έτσι, αναπτύσσει μεθόδους για το σχεδιασμό λεκανών απορροής ποταμών, τη διαχείριση αρδευτικών συστημάτων και τον προγραμματισμό αρδεύσεων, τη διαχείριση ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών, την επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων κ.ά. Παράλληλα, είναι δυνατόν να ασχολείται με το σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και τον προσδιορισμό της δυναμικότητας του συστήματος παραγωγής. Επίσης, διαχειρίζεται επιχειρησιακούς πόρους, σχεδιάζει καινοτομικά προϊόντα, μετρά την παραγωγικότητα και εισάγει τεχνολογικά εργαλεία για την ικανοποιητική διαχείριση των συστημάτων παραγωγής.

Επιπλέον, σχεδιάζει δίκτυα συλλογής παρατηρήσεων και αξιοποιεί εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και βάσεων δεδομένων από ειδικούς συνεργάτες, προκειμένου να πραγματοποιεί προσομοιώσεις και να διαχειρίζεται περιβαλλοντικά συστήματα. Τέλος, αναλαμβάνει τη διοίκηση και τον οργανωτικό προγραμματισμό των μηχανικών έργων, πραγματοποιεί ελέγχους ποιότητας και χρησιμοποιεί δείκτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας των έργων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι εργασιακές του συνθήκες διαμορφώνονται σε συνάρτηση με το φορέα απασχόλησής του και τη φύση του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Εργάζεται τόσο σε γραφείο, όπου εκπονεί τεχνικές μελέτες, όσο και στην ύπαιθρο και σε βιομηχανικούς χώρους, όπου συλλέγει στοιχεία για τις έρευνές του και επιβλέπει την πορεία των έργων που έχει σχεδιάσει.

Το ωράριό του καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις του έργου που έχει αναλάβει και τη γενικότερη πολιτική του φορέα απασχόλησής του, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης μελετών. Μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά συνήθως συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Πολλές φορές απαιτεί μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και για παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στο αντικείμενο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται άρτια επιστημονική εξειδίκευση, συνδυασμός γνώσεων από τα πεδία της μηχανικής, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της διοίκησης, της πληροφορικής κ.ά., και ενδιαφέρον για την έρευνα.

Ακόμη, χρειάζεται γνώση της σχετικής νομοθεσίας σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο, άριστη γνώση ξένων γλωσσών, εξοικείωση με σχεδιαστικά προγράμματα, συστήματα πληροφοριών χώρου και βάσεων δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, πρέπει να τηρεί με ιδιαίτερη προσοχή τους κανόνες ασφαλείας.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων».

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ερευνητικά κέντρα, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πάτρας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργείο Ανάπτυξης), στη Νομαρχιακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε κατασκευαστικές βιομηχανίες, σε εταιρείες παραγωγής εξειδικευμένου λογισμικού για τεχνικά έργα, σε εταιρείες τεχνικών μελετών, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης συστημάτων ενέργειας και της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, στη ΔΕΗ Α.Ε., στη ΔΕΠΑ Α.Ε., στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε εταιρείες πραγματοποίησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με την ενεργειακή τεχνολογία και την εφαρμογή ευέλικτων διαχειριστικών συστημάτων στην κατασκευή αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)