Παιδίατρος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο παιδίατρος αναλαμβάνει και παρακολουθεί την υγεία και τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού από τη γέννησή του και ως το 15ο έτος της ηλικίας του. Ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων και ασθενειών αλλά και με την πρόληψή τους προβαίνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα στους απαραίτητους εμβολιασμούς. Το έργο του παιδιάτρου είναι ιδιαίτερα δύσκολο αφού αντιμετωπίζει κυρίως περιστατικά και ασθένειες νεογνών και παιδιών πολύ μικρής ηλικίας που αδυνατούν να του δώσουν πληροφορίες που θα τον διευκόλυναν στη διάγνωσή του.

Σε περιπτώσεις όμως που κρίνει πως η ακριβής διάγνωση και θεραπεία μιας πάθησης απαιτεί ειδικές γνώσεις και δυνατότητες παραπέμπει τους γονείς του παιδιού σε γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας.

Ο παιδίατρος μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Μπορεί επίσης, να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών ο ειδικευόμενος αποκτά έναν κεντρικό πυρήνα γνώσης σε τομείς όπως φυσιολογία, αύξηση και ανάπτυξη, μεταβολισμό και διατροφή, ανοσολογία και λοιμώδη νοσήματα, νοσολογία, νεογνολογία, τραυματολογία, ανάνηψη, αναζωογόνηση, επείγουσα και εντατική φροντίδα και προστασία. Στο βασικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη ή Παιδιατρική της Κοινότητας, η Δευτεροβάθμια Φροντίδα ή Νοσοκομειακή Γενική Παιδιατρική και η Τριτοβάθμια ή Νοσοκομειακή Παιδιατρική σε Νοσοκομείο με Παιδιατρικά πεδία και έξι (6) μήνες εκπαίδευσης σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών(ΜΕΝΝ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), συμπεριλαμβανομένου και Τμήματος Φυσιολογικών Νεογνών, σε αναλογία τρεις (3) μήνες σε ΜΕΝΝ ή ΜΑΦ και τρεις (3) μήνες σε Τμήμα Φυσιολογικών Νεογνών.

Ειδική Εκπαίδευση: ένα (1) έτος

Ο ειδικευόμενος μπορεί να επιλέξει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του πενταετούς χρόνου εκπαίδευσης, την εκ περιτροπής εκπαίδευση σε διάφορα γνωστικά πεδία της Παιδιατρικής (εκ περιτροπής εκπαίδευση-rotation). Ο ελάχιστος εκ περιτροπής χρόνος εκπαίδευσης (rotation) είναι έξι (6) μήνες (για όσους εκπαιδεύονται επί (2) έτη σε Κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα) και μπορεί να φθάνει το ένα (1) έτος για όσους συμπλήρωσαν ≥ 3 (τρία) έτη εκπαίδευσης σε κέντρο που χορηγεί πλήρη ειδικότητα, πλέον της εκπαίδευσης στη Νεογνολογία. Οι επιθυμούντες να εξειδικευθούν στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (ΜΕΝΝ)  μπορούν να επιλέξουν στην εκ περιτροπής επιλογή επιπρόσθετη εκπαίδευση σε ΜΕΝΝ.

Ο ειδικευόμενος κατά την έναρξη της ειδίκευσής του μπορεί να επιλέξει να εκπαιδευθεί σε πιστοποιημένο κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα. Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε ένα τέτοιο κέντρο δεν μπορεί ναυπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων ιατρών είναι ενιαία.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  Παιδιατρικής) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)