Παιδαγωγός με ειδίκευση στη Δια Βίου Εκπαίδευση

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές. Ειδικότερα, διαθέτει όλες εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να οργανώνει και να προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων και τις απαιτήσεις του φορέα στον οποίο απασχολείται.

Ανάλογα με τη μορφή, το περιεχόμενο, τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόκειται να εφαρμόσει, χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθοδολογίες και αξιοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως η βιωματική μάθηση, η εργαστηριακή εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), η μαιευτική μέθοδος, η εξατομικευμένη εκπαίδευση κ.ά. Παράλληλα, ασχολείται με την ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού, με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων και του μαθησιακού υλικού.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιεί αξιολογήσεις για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για η πραγματοποίηση συστηματικής εκπαιδευτικής έρευνας αναφορικά με τις θεωρίες μάθησης και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να διατυπώσει πρωτότυπες προτάσεις για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για στελέχη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για διευθυντικές – διοικητικές θέσεις και συμβουλευτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν, ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του. Επίσης, εξαρτώνται από το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τη μεθοδολογία, το χρόνο, τον τόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τη φιλοσοφία του φορέα εκπαίδευσης ή συνεχιζόμενης κατάρτισης. Συνήθως εργάζεται σε γραφείο και αίθουσες διδασκαλίας, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Ακόμη, είναι δυνατόν να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε εικονικές τάξεις με τη συνδρομή των σύγχρονων τεχνολογιών και του συστήματος της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φροντίζει να ενημερώνεται για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους με τη χρήση ή όχι της τεχνολογίας, αφιερώνει χρόνο στο σχεδιασμό και την άρτια προετοιμασία του προγράμματος και συχνά χρειάζεται να εργάζεται υπερωριακά προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Όταν εργάζεται σε κάποιον ερευνητικό φορέα ή διατηρεί δικό του γραφείο, είναι δυνατόν να καθορίζει ο ίδιος το ωράριο εργασίας του. Συχνά χρειάζεται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχει σε συνέδρια και να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών στο αντικείμενο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, αλλά και να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άρτια παιδαγωγική και επαγγελματική κατάρτιση, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός, η επιμονή, η υπομονή και η ικανότητα κατανόησης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των εκπαιδευομένων θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του έργου του. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ήθος.

Ακόμη, πρέπει να χειρίζεται με επιδεξιότητα εξειδικευμένα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που χειρίζεται συστήματα τηλεδιάσκεψης, εικονικές πλατφόρμες, εκπαιδευτικές εφαρμογές παρουσιάσεων, πολυμέσα κ.λπ. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών τού επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πύλες πληροφόρησης, όπου μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικά με σύγχρονες μεθόδους ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών και πολύτιμα στοιχεία βιβλιογραφικής ενημέρωσης.

Επιπρόσθετα, η μεταδοτικότητα, η ευγένεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας, η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα του είναι βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο επάγγελμα απαιτεί μεταπτυχιακή εξειδίκευση και πολύχρονη διδακτική εμπειρία. Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε όλες τις παιδαγωγικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές σχολές, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό το αντικείμενο των βασικών σπουδών.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα  του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ, το οποίο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διετούς φοίτησης στους τομείς Σχολική Παιδαγωγική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (Διά βίου Εκπαίδευση).

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε ΝΕΛΕ, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, όπως το ΙΔΕΚΕ, σε εταιρείες εξειδικευμένων τεχνολογικών εφαρμογών και λογισμικών προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, στο υπουργείο Παιδείας, σε ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κέντρα κοινωνικών ερευνών, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή αναπτύσσοντας συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κ.λπ.

Ακόμη, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια και ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, τμήματα προσωπικού ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κολέγια, κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά.

Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΛΚΕΠ (Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής Διοίκησης – Οικονομίας -Τεχνολογίας), που αποτελεί επιστημονικό και ερευνητικό οργανισμό ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη διάδοση της σύγχρονης γνώσης με στόχο την ορθή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, διοργανώνει προγράμματα μετά από λεπτομερή και εμπεριστατωμένη έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών και πιστοποιεί τις γνώσεις μέσω ειδικών εξετάσεων από εγκεκριμένους Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του. αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)