Ουρολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της ειδικότητας του ουρολόγου είναι οι παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος. Ανήκει στις ειδικότητες της Χειρουργικής και δεν πρέπει να συγχέεται με την ειδικότητα του νεφρολόγου, αφού πρόκειται για ειδικότητες με διαφορετικό πεδίο ενδιαφέροντος. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται προβλήματα στυτικής δυσλειτουργείας που εμφανίζονται πολύ συχνά στους άνδρες, καθώς και προβλήματα του ουρητήρα, της ουροδόχου κύστης κ.λπ.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Ένα (1) έτος στη Γενική Χειρουργική

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Τρία (3) έτη Ουρολογία

Δύο (2) εξάμηνα κατ’ επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) στα ακόλουθα πεδία:

α) Γυναικολογία

β) Αγγειοχειρουργική

γ) Παιδοουρολογία

δ) Υπερήχους του ουροποιητικού συστήματος (σε κέντρα όπου υπάρχει πιστοποιημένος εκπαιδευτής).

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  Ουρολόγου) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ