Ορθοπεδικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Ορθοπεδικός ασχολείται με τις εκ γενετής και επίκτητες παθήσεις του μυοσκελετικού – στηρικτικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. Αντιμετωπίζει παθήσεις και περιστατικά που οφείλονται σε κατάγματα, διαστρέμματα, σκολίωση, λόρδωση και γενικότερα τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Η ανάπτυξη της μικροχειρουργικής και η εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης και αποκατάστασης των εγγενών ή επίκτητων ορθοπεδικών προβλημάτων από διάφορους τραυματισμούς αναβάθμισε το ρόλο του ορθοπεδικού και αύξησε την παρουσία του στο χώρο της Κλινικής Ιατρικής.

Ο Ορθοπεδικός μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, ενώ μπορεί ως ελεύθερος επαγγελματίας να λειτουργεί ιδιωτικό ιατρείο.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική, Επείγουσα Ιατρική και ΜΕΘ που θα διαμορφώνεται αναλόγως των αναγνωρισμένων τμημάτων του Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει και σε Ορθοπαιδικές κλινικές και τμήματα νοσοκομείων που χορηγούν πλήρη ειδικότητα.

Ειδική εκπαίδευση: πέντε (5) έτη

Εντός της πενταετίας εντάσσονται έως τρία (3) από τα παρακάτω ειδικά αντικείμενα της επιλογής του ειδικευομένου, με τετράμηνη διάρκεια άσκησης στο καθένα:

Ορθοπαιδική Παίδων

Χειρουργική Άκρας Χειρός – Μικροχειρουργικής

Ορθοπαιδική Ογκολογία

Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Επανορθωτική Ορθοπαιδική Ενηλίκων

Μεταβολικά νοσήματα οστών

Αθλητικές κακώσεις

Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις

Χειρουργική Άκρου Ποδός

Η προτίμηση των ειδικευόμενων για τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα θα δηλώνεται μετά το πέρας του δεύτερου (2ου) έτους ειδικότητας. Η εκπαίδευση στα εξειδικευμένα αντικείμενα θα συντονίζεται από τους Συντονιστές Διευθυντές των Ορθοπαιδικών Κλινικών και θα μπορεί να γίνεται το τρίτο (3ο), τέταρτο (4ο) και πέμπτο (5ο) έτος της ειδικότητας. Το έκτο (6ο) έτος της ειδικότητας υποχρεωτικά θα γίνεται στην Ορθοπαιδική Κλινική της αρχικής επιλογής.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  Ορθοπεδικής) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)