Οικονομικός Αναλυτής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Καθήκον του οικονομικού αναλυτή είναι να ερευνά, να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να προβλέπει τις τάσεις της οικονομικής αγοράς και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής σε απλή μορφή, ώστε να γίνονται κατανοητά από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Ο εντοπισμός των τάσεων είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει, την επιλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων, τη μελέτη των στοιχείων αυτών, την επιλογή στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας τους, την ανάλυση των δεδομένων με τις επιλεγείσες μεθόδους, την εξαγωγή στατιστικών διαγραμμάτων και πινάκων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, ο οικονομικός αναλυτής ασχολείται με τη συλλογή, την καταγραφή και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της αγοράς, όπως είναι οι τιμές και οι μεταβολές της χρηματιστηριακής αγοράς και του συναλλάγματος, τα επιτόκια, οι δείκτες που σχετίζονται με τον πληθωρισμό, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας κ.ά., προκειμένου να συνδυάζει και να συγκρίνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών στους διάφορους τομείς της οικονομίας με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης.

Έτσι, βοηθά τη διοίκηση μιας επιχείρησης να λάβει τις αποφάσεις που προσδιορίζουν την οικονομική πολιτική της. Ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές απασχολούνται σε τμήματα επενδύσεων και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, όπου προσπαθούν να προβλέψουν τις τάσεις των αγορών σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. ʼλλοι, ασχολούνται με τα διεθνή οικονομικά, όπου εξετάζουν τις τάσεις των αγορών στα οικονομικά συστήματα του εξωτερικού.

Τέλος, ένας οικονομικός αναλυτής με ικανότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορεί να γίνει ειδικός στην υποστήριξη υπολογιστών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη οικονομικών συστημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, κάτω από άνετες και ευχάριστες συνθήκες εργασίας, ενώ αρκετό χρόνο, τον περνά μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με όλες τις πιθανές συνέπειες που επιφέρει η ενασχόλησή του αυτή. Η δουλειά του είναι ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη, αφού είναι υποχρεωμένος να καταγράφει και να αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς, να συγκρίνει τα δεδομένα αυτά με την πορεία της επιχείρησης για την οποία εργάζεται, να οργανώνει και να διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων για να διευκολύνεται στο έργο του.

Η εργασία του, συνεπώς, είναι πνευματική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες. Η υπευθυνότητα της θέσης του και ο φόρτος εργασίας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τον καταπονούν πνευματικά, αφού συχνά εργάζεται υπερωριακά. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, να πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας και συσκέψεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, να ερευνά σε βάθος διάφορα οικονομικά θέματα, να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συνεργάζεται με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες για την εκτέλεση του έργου του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο οικονομικός αναλυτής χρειάζεται να έχει καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, στη στατιστική, τα μαθηματικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι απαραίτητο να διαθέτει κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύμα, διορατικότητα, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, επαγωγική σκέψη και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τον επαγγελματία οικονομικό αναλυτή είναι ανάγκη να τον χαρακτηρίζει, ακόμη, η οξυδέρκεια, η ευελιξία και η ικανότητα πρόβλεψης, διάγνωσης και προσέγγισης στα οικονομικά φαινόμενα της αγοράς. Το επάγγελμά του απαιτεί υπομονή, επιμονή, αυτοπειθαρχία καθώς και αίσθημα ευθύνης. Από τη στιγμή που η επιστήμη του είναι άμεσα συνδεδεμένη με άλλες επιστήμες, όπως η Στατιστική, η Πληροφορική κ.ά., είναι χρήσιμο για τον συγκεκριμένο επιστήμονα να γνωρίζει και να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τους τομείς αυτούς, αλλά και να συνεργάζεται με τους αντίστοιχους επιστήμονες, ώστε να αποκτά μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη για το αντικείμενο της επιστημονικής του έρευνας.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορεί να γίνουν στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων καθώς και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, τα νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το επάγγελμα του οικονομικού αναλυτή χαίρει ιδιαίτερης ζήτησης στην αγορά εργασίας, ανάλογη όμως είναι και η προσφορά στελεχών για τον συγκεκριμένο χώρο.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)