Μηχανικός Περιβάλλοντος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η παρακολούθηση, μέτρηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ο μηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και το επίπεδο ειδίκευσής του.

Ειδικότερα, ο μηχανικός περιβάλλοντος ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και τέλος, ενημερώνεται σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τον τομέα του. Ο μηχανικός περιβάλλοντος για την εργασία του χρησιμοποιεί χάρτες και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μηχανικός περιβάλλοντος μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανικούς, χημικούς, βιολόγους και τοξικολόγους, για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Εργάζεται με βάση το ωράριο του φορέα στον οποίο απασχολείται, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης μελετών.

Μπορεί να εργάζεται σε γραφείο αλλά και στην ύπαιθρο σε ανοιχτό χώρο για συλλογή στοιχείων, οπότε είναι εκτεθειμένος σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σε διάφορες ερευνητικές μελέτες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο μηχανικός περιβάλλοντος πρέπει να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. Ακόμα, απαιτείται παρατηρητικότητα και οξυδέρκεια, ώστε να αντιλαμβάνεται συνθήκες, ή καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά καθώς και να βρίσκει τρόπους πρόβλεψης, προστασίας ή αντιμετώπισης προβλημάτων για τη σωστή διαχείριση και αξιοποίησή του προς όφελος του ανθρώπου.

Χρειάζεται, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Απαραίτητη, τέλος, θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του, καθώς και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχουν τα πολυτεχνικά Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, απασχολείται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μόνος του ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, σε υπουργεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών, της Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και της Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.

Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικές παροχές και επιδόματα ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας ή του φορέα όπου απασχολείται.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)