Λιμενεργάτης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο λιμενεργάτης ασχολείται με τη φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων από πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι ή με άλλες χειρωνακτικές εργασίες για τη διευκόλυνση εμπορικών ή επιβατηγών πλοίων, των πληρωμάτων και των επιβατών. Συγκεκριμένα, ο λιμενεργάτης ασχολείται με τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων από και προς τα αμπάρια του πλοίου, την προκυμαία, τις αποθήκες του λιμανιού και κάνει άλλες διάφορες χειρωνακτικές εργασίες στο λιμάνι.

Για τις καθημερινές επαγγελματικές του δραστηριότητες, χειρίζεται τη γερανογέφυρα, τους ανυψωτές (κλαρκ), τα φορτοεκφορτωτικά μέσα πλοίου (φορτωεκφορτωτήρες ή μπίγες), αυτοκινούμενα οχήματα στοιβασίας, φορτηγά, ανελκυστήρες και καρότσια.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο λιμενεργάτης εργάζεται κυρίως στα λιμάνια, στις αποθήκες και στα αμπάρια των πλοίων, αντιμετωπίζοντας τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ανοιχτούς χώρους, η δε εργασία του είναι βαριά, χειρονακτική και αρκετές φορές επικίνδυνη για τραυματισμούς αφού περιλαμβάνει την ανύψωση και μεταφορά βαρών για φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν πολλές φορές την εκτέλεση της ροής των εργασιών του, η οποία εκτελείται σε συνεργασία με άλλους εργαζόμενους και περιλαμβάνει υποχρεωτικές βάρδιες και αμειβόμενες υπερωρίες. Η εργασιακή ανασφάλεια, οι χαμηλές αμοιβές και η ανεργία απειλούν συχνά το λιμενεργάτη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη απαιτεί σωματική δύναμη και αντοχή και υπολογιστική ικανότητα. Επίσης απαραίτητα προσόντα προκειμένου κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του Λιμενεργάτη είναι το πνεύμα συνεργασίας, η επιδεξιότητα στο χειρισμό διαφόρων μηχανημάτων, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, η ορθή χρησιμοποίηση του εξοπλισμού, η καλή υγεία και η αυξημένη προσοχή σε όλη τη διάρκεια της εργασίας του για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σπουδές:
Για την άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σπουδές, παρά μόνον ταχύρυθμη εκπαίδευση που γίνεται από τον εκάστοτε τοπικό λιμενικό οργανισμό, (όπως Οργανισμό Λιμένος Πειραιά ή Θεσσαλονίκης) και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κάποιος απολυτήριο λυκείου.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο λιμενεργάτης μπορεί να απασχοληθεί σε Οργανισμούς Λιμένων, (όπως Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας), ή σε εταιρείες αποθήκευσης και μεταφορών ως φορτοεκφορτωτής.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)