Με Πανελλαδικές η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 

Με Πανελλαδικές η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Προεδρικά Διατάγματα 75 και 76 με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις  Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος  και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λιμενικού Σώματος και ένταξη αυτών στην ανώτερη  βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα εν λόγω Προεδρικά Διατάγματα ορίζεται επίσης η εισαγωγή σπουδαστών  με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Πιο αναλυτικά:

Π.Δ. 75 (ΦΕΚ 145 τ.Β΄/07.08.2018)

Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Άρθρο 1 : Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 1. Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα οργανισμό.
 2. Η εκπαιδευτική της οργάνωση και λειτουργία ρυθμίζεται από τον παρόντα οργανισμό και από την κείμενη νομοθεσία.
 3. Η φοίτηση στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι τετραετής.
 4. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος εισάγονται στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μόνο ιδιώτες.

Άρθρο 2: Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 1. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθορίζεται, κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις διαθέσιμες υποδομές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, το ποσοστό των προερχομένων υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία από τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., τα προσόντα, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 3 : Σκοπός λειτουργίας

Σκοπός λειτουργίας της Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι να παρέχει στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών του, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την λιμενική, ναυτική, ναυτιλιακή επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει.

Περισσότερα στοιχεία για την λειτουργία της σχολής στο Π.Δ 75 (ΦΕΚ 145 τ.Β΄/07.08.2018)

Π.Δ 76 (ΦΕΚ 146 τ.Β΄/ 07.08.2018)

Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη  βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 1 : Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

 1. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθορίζεται, κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, τα προσόντα, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 2 : Αποστολή

 1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σε θέματα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτσι ώστε να αποκτήσουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και κατάλληλη σωματική διάπλαση, για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ).

Άρθρο 3: Υπαγωγή -Έδρα

 1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι παραγωγική σχολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 1. Η συνολική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της δεκαπενθήμερης προπαίδευσης μετά την κατάταξη, διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
 2. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εδρεύει στον Πειραιά.

Περισσότερα στοιχεία για την λειτουργία της σχολής στο Π.Δ 76 (ΦΕΚ 146 τ.Β΄/ 07.08.2018)