Έφορος Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εποπτεία, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός, η έγκριση, ο έλεγχος, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης μνημειακού και άλλου αρχαιολογικού πλούτου είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο έφορος αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, που προΐσταται της αρχαιολογικής του περιφέρειας, επιβλέπει την εκπόνηση μελετών για την ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων που εντάσσονται σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης και εποπτεύει τις ανασκαφές στους αρχαιολογικούς και άλλους χώρους προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση ανευρέσεως από ιδιώτη αρχαίου ακινήτου, στο χώρο ιδιοκτησίας του, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, για τη διατήρηση ή όχι του συγκεκριμένου ακινήτου. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να προτείνει σε ιδιώτες κατόχους αξιόλογων αρχαίων αντικειμένων οδηγίες και μέτρα που αφορούν τη συντήρησή τους.

Επίσης, είναι υπεύθυνος στην αρχαιολογική του περιφέρεια για την παρακολούθηση κάθε επισκευής ή μετασκευής αρχαίων, βυζαντινών, μεσαιωνικών, ιστορικών μνημείων και οικοδομημάτων ώστε να αποτρέπει εργασίες που μεταβάλλουν την όψη αυτών των μνημείων και αλλοιώνουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Τέλος, συνεργάζεται με επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχαιολόγους κ.ά.), για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε γραφείο, με αρκετά καλές συνθήκες εργασίας, ή στην ύπαιθρο, σε χώρους όπου γίνονται ανασκαφές. Όταν ασχολείται με την εποπτεία αρχαιολογικών ανασκαφών στην ύπαιθρο ή αναλαμβάνει την επίβλεψη αποκατάστασης και συντήρησης εξωτερικών ιστορικών μνημείων, οι συνθήκες εργασίας είναι διαφορετικές.

Είναι υποχρεωμένος να εργάζεται για πολλές ώρες όρθιος και μερικές φορές κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στους αρχαιολογικούς χώρους προκειμένου να συντονίζει τις χρονοβόρες και αρκετά κοπιαστικές εργασίες, καθώς και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο σεβασμός στην ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του κάθε λαού, και η ερευνητική διάθεση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματος.

Ακόμη, χρειάζεται υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, οργανωτικό πνεύμα, και συνέπεια στο ζήτημα της επίβλεψης των αρχαιολογικών χώρων, της αναστήλωσης και της συντήρησης των ιστορικών μνημείων, ώστε να προάγει το πνεύμα του σεβασμού και της αγάπης για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του κάθε λαού.

Τέλος, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν σημαντικό εργαλείο της δουλειάς του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως ιστορικός μελετητής, επιμελητής και κριτικός τέχνης, ερευνητής σε βιβλιοθήκες, κέντρα μελετών, πνευματικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς και ινστιτούτα. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στο υπουργείο Πολιτισμού, σε μουσεία, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)