Εργοθεραπευτής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η αποκατάσταση σωματικών ή ψυχικών παθήσεων, ασθενών που παρουσιάζουν προσωρινό ή χρόνιο μειονέκτημα είναι η βασική αποστολή και ευθύνη του εργοθεραπευτή (εργασιοθεραπευτή). Μετά από γνωμάτευση του γιατρού και με τη συνεργασία κοινωνικού λειτουργού, φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγου κ.λπ. προγραμματίζει, οργανώνει και κατευθύνει θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές μεθόδους σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, σωματικά ανάπηρους, πνευματικά καθυστερημένους, τυφλούς, κωφάλαλους κ.λπ.

Ο εργοθεραπευτής εφαρμόζει το πρόγραμμα εργοθεραπείας και μετά την ολοκλήρωσή του συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό τού ατόμου και την κοινωνική του επανένταξη.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του εργοθεραπευτή ποικίλλουν και είναι συνάρτηση του χώρου στον οποίο εργάζεται, δηλ. γραφείο, δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, εργοτάξιο κ.λπ.

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τις συνθήκες εργασίας του είναι η ένταση και το άγχος, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων και των φορέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αποθεραπείας του ασθενούς, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας που παρουσιάζουν τα άτομα ή και οι ομάδες ατόμων με τα οποία έρχεται σε επαφή. Η υποδομή και ο εξοπλισμός που διαθέτουν τα νοσοκομεία και οι κλινικές, συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στο έργο του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το αντικείμενο της εργασίας του προϋποθέτει πλήρη και ειδική κατάρτιση. Η κατανόηση των προβλημάτων του ασθενούς, η ευγένεια, η ικανότητα επικοινωνίας, η δυνατότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης με τον ασθενή, αλλά και η μεθοδικότητα και οργανωτικότητα με την οποία συντονίζει και κατευθύνει όλη την ιατρική ομάδα που συμμετέχει στην αποθεραπεία του ασθενούς, είναι χαρακτηριστικά και προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εργοθεραπευτής.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Εργοθεραπείας  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος σχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε ως μέλη της ομάδας αποκατάστασης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό σε θέμα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά , κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα.

Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης , είτε ως στελέχη των νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: στα Νοσοκομεία: Ορθοπεδικά, Παιδιατρικά, Ψυχιατρικά, στα γηροκομεία – ΚΑΠΗ, στα Κέντρα (Αποκατάστασης – Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής- Αποτοξίνωσης – Σωφρονιστικά καταστήματα – Φυλακές).

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)