Εργάτης Διύλισης Πετρελαίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η εκτέλεση κάθε βοηθητικής εργασίας γα τον καθαρισμό, τη διύλιση, και την επεξεργασία πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας σε συνεργασία με τους μηχανικούς διαχείρισης ενεργειακών πόρων, τους γεωλόγους και τους τεχνολόγους πετρελαίου, χειρίζεται έναν ή περισσότερους διυλιστήρες για τη διύλιση του πετρελαίου και την εκχύλιση διαφόρων προϊόντων, όπως η βενζίνη, το καθαρό πετρέλαιο, το μαζούτ, τα λιπαντικά έλαια κ.ά.

Επίσης, ασχολείται με την παρατήρηση και την καταγραφή των ενδείξεων των οργάνων μετρήσεων της πίεσης, της θερμοκρασίας και της εκροής και χειρίζεται τις στρόφιγγες για τον έλεγχο της ροής των προϊόντων και τους διακόπτες, τις βαλβίδες και τους μοχλούς στον πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσει την πίεση, τη θερμοκρασία, τον καταλύτη και άλλα στοιχεία κατά τη διαδικασία της παραγωγής. Ακόμη, είναι δυνατό να συμμετέχει στην πραγματοποίηση δοκιμών για το προσδιορισμού του ειδικού βάρους των πετρελαιοειδών και την παρατήρηση άλλων χαρακτηριστικών, όπως η απόχρωση και η πυκνότητά τους κ.ά.

Μπορεί, επίσης, να συμμετέχει στη διαδικασία της ανάμιξης βενζίνης με άλλες χημικές ή μη ουσίες για την παραγωγή εμπορεύσιμης καύσιμης ύλης ή να βοηθάει στη χαλάρωση των βαλβίδων για την απομάκρυνση των χημικών και άλλων καταλοίπων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας για την αποφυγή κινδύνων σε περίπτωση διαρροών ή άλλων κινδύνων. Για την εργασία του χρησιμοποιεί εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικά μέσα προστασίας, όπως φόρμες, μάσκες, ειδικά γυαλιά κ.λπ.

Στο τέλος της βάρδιας του εκδίδει ειδικό δελτίο όπου καταγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων και το παραδίδει στον υπεύθυνο μηχανικό προς υπογραφή. Τέλος, είναι δυνατό να εκτελεί και άλλες παρόμοιες εργασίες, όπως ο χειρισμός οργάνων για την παραγωγή ελαίων λίπανσης ή υγροποιημένου αερίου κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε διυλιστήρια σε χώρους όπου γίνεται η επεξεργασία των πετρελαιοχημικών προϊόντων, σε συνθήκες επίπονες και ανθυγιεινές. Για το λόγο αυτό, οφείλει να τηρεί σχολαστικά όλα τα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής.

Η πολύωρη ορθοστασία και η έντονη σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Εργάζεται συνήθως με βάρδιες και συχνά υποχρεώνεται να εργαστεί με καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος χρειάζεται υπευθυνότητα, παρατηρητικότητα, προσοχή, ακρίβεια και συνέπεια αφού από ένα σφάλμα του μπορεί να κινδυνεύσει τόσο η δική του ζωή όσο και η ζωή άλλων εργαζομένων.

Απαραίτητο είναι, επίσης, να διαθέτει τεχνική αντίληψη, υπολογιστική και μηχανική ικανότητα, επιδεξιότητα στο χειρισμό των οργάνων και των μηχανημάτων, καλή υγεία και σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται μαθητεία κοντά σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία και πρακτική εξάσκηση σε χώρους διύλισης πετρελαίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε κρατικά και ιδιωτικά διυλιστήρια, σε μονάδες παραγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων, στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, σε επιχειρήσεις εμπορίας κ.α. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και ερευνητικά ιδρύματα που ερευνούν αποθέματα υπόγειων ταμιευτήρων και γεωλογικών σχηματισμών.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ