Επόπτης Δημόσιας Υγιεινής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εργασία του συνίσταται στην εφαρμογή των υγειονομικών προγραμμάτων και κανόνων που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Ο υγειονομικός έλεγχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, η εποπτεία των κανόνων υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζουν οι εταιρείες τροφίμων, η επιθεώρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τα κέντρα αποκομιδής απορριμμάτων, οι παραλίες ομαδικής κολύμβησης, τα μέσα μεταφοράς και γενικά οι χώροι που μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητες του επόπτη δημόσιας υγείας, που εποπτεύει και ελέγχει με την παρουσία εισαγγελέα.

Επίσης, είναι επιφορτισμένος με το να ενημερώνει τους πολίτες για θέματα υγιεινής, διατροφής, διαβίωσης κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εφαρμογή και η τήρηση κανόνων και νόμων συχνά δημιουργεί αντιδράσεις, δυσφορίες και συγκρούσεις με αντίθετες απόψεις, παραλείψεις ή και συμφέροντα. Προκειμένου να επιτελέσει το καθήκον του ο επόπτης δημόσιας υγιεινής, αρκετές φορές εργάζεται κάτω από συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο του.

Συνήθως εργάζεται στο γραφείο του, όταν χρειάζεται να συντάξει σχέδια, αναφορές, ομιλίες κ.λπ., λόγω όμως του αντικειμένου του, πολλές φορές μετακινείται σε διάφορους χώρους προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το μεγαλύτερο προσόν του επόπτη δημόσιας υγιεινής είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, η εντιμότητα και το αίσθημα ευθύνης προκειμένου να προασπίσει τη δημόσια υγεία. Επίσης, πρέπει να τον διακρίνει οξυδέρκεια, σχολαστικότητα, υπομονή και επιμονή στην άσκηση του επαγγέλματός του.

Σπουδές:
Η εκπαίδευση του επόπτη δημόσιας υγιεινής μπορεί να γίνει στο  τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού ασκούν έλεγχο στις ποικίλες συνθήκες και τα αίτια που επηρεάζουν ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και καθορίζουν μαζί με άλλους επιστήμονες τους κανόνες για την προαγωγή της υγείας και προφύλαξη της διαταραχής της.

Μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στις διευθύνσεις υγιεινής σε νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας, στην οργάνωση και εκτέλεση υγειονομικού προγράμματος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων υγιεινολογικών αναγκών της χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π). σε υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, στην τοπική αυτοδιοίκηση (ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, κοιμητήρια κ.λ.π).

Οργανώνουν, διευθύνουν και εκτελούν υπεύθυνα μυοκτονίες, εντομοκτονίες και πάσης φύσεως απολυμάνσεις ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα. Μπορούν να ασκούν υγειονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των όρων υγιεινής διαβίωσης των αθλουμένων.

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Ατομικής – Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής , διαφώτιση υγιεινής περιβάλλοντος σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)