Επιθεωρητής Εργασίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η επίβλεψη και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στους χώρους εργασίας είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο επιθεωρητής εργασίας εποπτεύει όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και προβαίνει σε διάφορους ελέγχους, μετρήσεις και δειγματοληψίες για να διαπιστώσει την τήρηση ή όχι των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Εξετάζει τις καταγγελίες και τα αιτήματα των εργαζομένων που υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά, επώνυμα ή ανώνυμα, και σε περιπτώσεις παράβασης της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες. Επίσης, μπορεί να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας (νυχτερινά, υπερωρίες, συμβάσεις εργασίας κ.ά.) ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη, και ερευνά σε περίπτωση καταγγελιών θέματα ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνεται ακόμη η υπόδειξη κάθε πιθανού μέτρου που απαιτείται για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στους τόπους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα. Για παράδειγμα, διερευνά τα αίτια εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας και, εφόσον, διαπιστώσει παραλείψεις από τη μεριά των εργοδοτών, κινεί τη διαδικασία κυρώσεων, σύμφωνα με το Ν. 2224/94 (άρθρο 24 και 25).

Παρέχει, επίσης, συμβουλές και πληροφορίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Μάλιστα, ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας έχει βελτιωθεί ύστερα από τη δημιουργία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) του υπουργείου Απασχόλησης και την ενίσχυση της στελέχωσής του με νέους τεχνικούς, υγειονομικούς και κοινωνικούς επιθεωρητές εργασίας (Ν. 2639/98, τροπ. Ν. 2736/99).

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε γραφείο, όπου συντάσσει αναφορές, εκθέσεις, σχέδια, μελέτες κ.ά., σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του. Παράλληλα, όμως, η εργασία του περιλαμβάνει συνεχείς ελέγχους (αυτοψίες) και σημαντικό αριθμό μετακινήσεων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ανεξάρτητα από τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Η εφαρμογή και η τήρηση κανόνων και νόμων συχνά δημιουργεί αντιδράσεις, δυσφορίες και συγκρούσεις με αντίθετες απόψεις ή και συμφέροντα, γεγονός που πολλές φορές δυσχεραίνει το έργο του. Πρόκειται για μια εργασία με γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς, γεγονός που συχνά συνεπάγεται πνευματική και σωματική κούραση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ακεραιότητα, η αμεροληψία, η εντιμότητα, το ήθος, η επαγγελματική ευσυνειδησία και το αίσθημα ευθύνης είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο επιθεωρητής εργασίας. Ακόμη, πρέπει να τον διακρίνει οξυδέρκεια, σχολαστικότητα, συνέπεια, και κοινωνική ευαισθησία.

Ακόμη, η αντικειμενική κρίση και η αυστηρή προσήλωση στην τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δουλειά του. Στα επιπρόσθετα προσόντα του περιλαμβάνονται η γνώση ξένων γλωσσών και η επιδεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον Η/Υ.

Σπουδές:
Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) στελεχώνεται με αποσπάσεις υπαλλήλων του υπουργείου Απασχόλησης του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με μετατάξεις, καθώς και με νέες προσλήψεις. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τα Κέντρα Εκτίμησης Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) στελεχώνονται κυρίως με υπαλλήλους των κλάδων Π.Ε. Μηχανικών, Π.Ε. Ιατρών Εργασίας ή Π.Ε. Ιατρών Ειδικοτήτων ή Π.Ε. Ιατρών, Π.Ε. Θετικών Επιστημών, Π.Ε. Πληροφορικής, Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε. Υγείας-Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας και Δ.Ε. Τεχνικών (Οδηγών).

Τέλος, η αρχική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) πριν αναλάβει ο υπάλληλος καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας και ενταχθεί στο ΣΕΠΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε ειδικές υπηρεσίες του υπουργείου Απασχόλησης, όπως είναι το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, τα Κέντρα Εκτίμησης Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου κ.ά.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ