Ελασματουργός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ελασματουργός δίνει την πρώτη μορφή, το σχήμα και τις διαστάσεις στα μέταλλα που επεξεργάζεται. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος ειδικός με τη βοήθεια ελασματουργικών μηχανημάτων τροποποιεί τα πυρακτωμένα κομμάτια ή πλάκες χάλυβα σε χοντρές ή λεπτές χαλυβδόπλακες, σε λεπτά σύρματα, σε σιδηροτροχιές, σε λαμαρίνες ή σε άλλα κατεργασμένα προϊόντα.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί αρκετά βοηθητικά εργαλεία όπως είναι τα σφυριά, οι πρέσες, οι κύλινδροι κ.ά. Ακόμη, αποτυπώνει σχέδιο ή σχέδια πάνω στο κατεργασμένο μέταλλο σύμφωνα με τα πρότυπα που του έχει δώσει ο ειδικός χαράκτης. Για τη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιεί κανόνες, διαβήτες, ακίδες χάραξης και ειδικά μολύβια.

Τέλος, κόβει το μέταλλο και δίνει ορισμένη μορφή και σχήμα στις μεταλλικές επιφάνειες με βάση τα σχέδια ή τα πρότυπα που έχει στη διάθεσή του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε κλειστούς χώρους (εργοστάσια, ναυπηγεία κ.ά.) με κανονικές συνθήκες φωτισμού, αλλά με πολύ θόρυβο και σκόνη. Πρόκειται για πολύ κουραστική εργασία με πολύωρη ορθοστασία, ενώ είναι αναγκασμένος να σηκώνει και βάρη.

Συχνά συνεργάζεται με άλλους τεχνίτες (εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές, φρεζαδόρους κ.ά.) για τη διεκπεραίωση της δουλειάς του. Τέλος, χρειάζεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (στολή, μάσκα, κράνος, γάντια κ.ά.) για την πρόληψη ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, συνεργάσιμος, να έχει δυνατά και σταθερά χέρια και καλή όραση και υπολογιστική ικανότητα.

Σπουδές:
Σχετικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αποκτήσει κάποιος ως μαθητευόμενος στο χώρο εργασίας κοντά σε έμπειρο επαγγελματία. Θα βοηθηθεί περισσότερο στο έργο του εφόσον αποκτήσει γνώσεις στην ειδικότητα αυτή από  τα Επαγγελματικά Λύκεια  ή Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις μεταλλικών κατασκευών όπως είναι οι βιοτεχνίες ή οι βιομηχανίες μεταλλικών επίπλων, πλαισίων παραθύρων, αμαξωμάτων αυτοκινήτων, μαγειρικών σκευών κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε ναυπηγικές μονάδες, σε σιδηρουργεία ή σε άλλα εργαστήρια που επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούν μέταλλα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)