Ειδικός Πυρασφάλειας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας σε διάφορα κτίρια για λογαριασμό του Δημοσίου ή βιομηχανικών και άλλων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός πυρασφαλειών επιθεωρεί αν τα υφιστάμενα ή υπό ανέγερση σπίτια, εργοστάσια, ξενοδοχεία και άλλα κτίρια ή κατασκευές πληρούν τις καθορισμένες προδιαγραφές οικοδόμησης.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ελέγχει αν πληρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας, ερευνά και προσδιορίζει τα αίτια της εκδήλωσής της κ.ά. Ακόμη, επιθεωρεί τα κτίρια κατά τη διάρκεια της κατασκευής προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα εγκεκριμένα σχέδια και οι υπάρχοντες κανονισμοί. Ελέγχει τα υφιστάμενα κτίρια και τις κατασκευές προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις στη συντήρηση ή την ύπαρξη τυχών κιίνδυνων για πυρκαγιά.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του στην επιθεώρηση εργοστασίων, ξενοδοχείων, κινηματογράφων και άλλων χώρων όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται η φροντίδα για την εγκατάσταση ανιχνευτών φωτιάς, συναγερμών και συστημάτων καταστολής.

Επίσης, παρέχει συμβουλές κατά την κατασκευή των κτιρίων για τη χρήση συγκεκριμένων υλικών και μέσων μεταφοράς προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και να περιοριστεί η έκτασή της σε περίπτωση που εκδηλωθεί.

Μπορεί να ασχοληθεί και με την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για την εφαρμογή νόμων και διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια και το περιβάλλον εργασίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Τέλος, ελέγχει τους χώρους εργασίας προκειμένου να εξακριβώσει ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές πυροπροστασίας των ισχυουσών διατάξεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Η φύση της εργασίας του απαιτεί συνεχείς μετακινήσεις στους χώρους όπου θα εγκατασταθούν συστήματα πυρασφάλειας ή θα ελέγχουν οι υπάρχοντες ανιχνευτές θερμότητας, καπνού (τύπου ιονισμού ή φωτοηλεκτρικού), φλόγας, αερίων κ.λπ. και οι συσκευές πυρόσβεσης.

Συχνά δοκιμάζει τα συστήματα πυρόσβεσης προκειμένου να εξετάσει αν λειτουργούν σωστά, γεγονός που σημαίνει ότι εκτίθεται σε χημικές ουσίες, καπνούς και αέρια. Συνεπώς, οφείλει να φοράει προστατευτική στολή, γάντια και ειδική μάσκα προσώπου.

Στο γραφείο του, όπου οι συνθήκες είναι γενικά πολύ καλές, μελετάει τα σχέδια των κτιρίων που έχει αναλάβει, καταγράφει τις τεχνικές πυροπροστασίας που θα εφαρμόσει και σημειώνει τις ημερομηνίες που θα πρέπει να γίνει συντήρηση ή αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων πυρασφάλειας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να είναι δραστήριος, υπεύθυνος, παρατηρητικός, να είναι σε θέση να προβλέπει τυχόν προβλήματα και να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, πρέπει να έχει σωματική αντοχή και δύναμη, επικοινωνιακές δεξιότητες και να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα  Μηχανολόγων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ακόμη, σπουδές παρέχονται στα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τέλος, μπορεί να φοιτήσει στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι σπουδαστές διδάσκονται τεχνικές πυρόσβεσης, θέματα πυρασφάλειας καυσίμων, συστήματα πυροπροστασίας και νομοθεσία πυρασφάλειας.

Τομείς Απασχόλησης:
Απασχολείται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μόνος ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, ως υπάλληλος σε σχετικά υπουργεία, διάφορους οργανισμούς, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, τεχνικές εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που εξειδικεύονται στους τομείς της Πυρασφάλειας και των Συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου κ.α.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο οποίο υπάγονται το Πυροσβεστικό Σώμα, η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης κ.ά. Πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ασχολούνται με την πυρασφάλεια λιμενικών χώρων, αεροδρομίων και λοιπών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με την επιβολή και τον έλεγχο των μέτρων πυρασφάλειας στους διάφορους βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους, καθώς και με τη διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων για εκπαίδευση οργανωμένων ομάδων πυροπροστασίας.

Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα ένταξης σε άλλους δημόσιους φορείς, όπως το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Ανώτατο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας του υπουργείου Εργασίας κ.ά. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να ασχοληθεί με το σχεδιασμό μηχανολογικών εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και την εκπόνηση αντίστοιχων τεχνικών μελετών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)