Ειδικός Πολιτισμικών Σπουδών και Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της επικοινωνίας και η εξέταση επικοινωνιακών πρακτικών για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα, ο ειδικός πολιτισμικών σπουδών και ανθρώπινης επικοινωνίας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η κυριαρχία της τηλεόρασης και άλλων μορφών τεχνολογικής εικόνας επηρεάζει την προβολή της τέχνης και του πολιτισμού και συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής συνείδησης των ανθρώπων.

Με άλλα λόγια, διερευνά το ρόλο των ΜΜΕ στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης, στην ενημέρωση της κοινωνίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καλλιέργεια της αισθητικής των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Εξετάζει τη συμβολή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διεθνοποίηση και την ανάδειξη του πολιτισμού. Αναλύει τις πρακτικές του πολιτιστικού ρεπορτάζ και εστιάζει την προσοχή του σε θέματα που αφορούν ευρύτερα την κάλυψη του πολιτισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τη σχεδίαση και τη δημιουργία διαλογικών εφαρμογών πολυμέσων, καθώς και με τη χρήση του διαδικτύου ως μέσου παρουσίασής τους. Στόχος του είναι η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (βίντεο, υπολογιστής, διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες), για τη δημιουργία πολυαισθητηριακών απεικονιστικών περιβαλλόντων, τα οποία λειτουργούν ως πλαίσιο είτε για διαπροσωπική επικοινωνία ή για επικοινωνία πολιτισμικής κυρίως πληροφορίας σε εκείνους που βιώνουν τα περιβάλλοντα αυτά.

Μέσω διερεύνησης και κατανόησης της λειτουργίας, των χαρακτηριστικών και των ορίων των διαδραστικών περιβαλλόντων προσεγγίζεται η επικοινωνιακή τους υπόσταση και προσδιορίζεται η δυνατότητα υποστήριξης της σύγχρονης ή ασύγχρονης ψηφιακής επικοινωνίας.

Τέλος, στα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται θεματικές, όπως Μέθοδοι Ερευνας και Ανάλυσης στην Επικοινωνία, Πολιτιστική Διαχείριση και Διαχείριση της Κληρονομιάς, Δυναμική των Ομάδων, Επικοινωνία και Ανθρώπινες Αλλαγές μέσα στους Οργανισμούς, Οργάνωση και Διαχείριση των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Αρχείων στο Ψηφιακό Περιβάλλον, Κινηματογραφική Εικόνα – Κοινωνική Διάρθρωση και Ιδεολογία, Ψυχοκοινωνιολογική Προσέγγιση της Πολιτισμικής Ταυτότητας, Δεοντολογία και Πνευματικά Δικαιώματα, Νομικό Πλαίσιο και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο κ.α.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, έχοντας στη διάθεσή του όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και πρόσβαση σε πολλές πηγές πολιτισμικής και μη πληροφόρησης. Συχνά χρειάζεται να πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες με πολιτισμικό περιεχόμενο, γεγονός που επιφέρει ιδιαίτερο φόρτο εργασίας και υπερωριακή απασχόληση.

Τέλος, οφείλει να ενημερώνεται για τις κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στη χώρα του, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος είναι η ευρύτητα γνώσεων και ιδεών, η συνέπεια, η οργάνωση, η μεθοδικότητα, η αγάπη για την έρευνα, την ιστορία και τον πολιτισμό, η καλλιτεχνική παιδεία, η παρατηρητικότητα, η αναλυτική και κριτική σκέψη.

Ακόμη, η άριστη γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών και η επιδεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή διευκολύνουν την εργασία του. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα για την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, η πνευματική εργασία, η ευχέρεια έκφρασης στο γραπτό και τον προφορικό λόγο, και η δεξιότητα προσαρμογής σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον θεωρούνται βασικά στοιχεία για έναν επιτυχημένο επαγγελματία.

Τέλος, η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η ευελιξία ως προς το ωράριο εργασίας και η δυνατότητα πραγματοποίησης συχνών μετακινήσεων και επαγγελματικών ταξιδιών αποτελούν βασικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ακόμη, σπουδές παρέχονται στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο), το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη),.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτό του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία. Με προσφέρονται μαθήματα, όπως Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές και την Ανθρώπινη Επικοινωνία, Εικόνα και Βλέμμα στον Κινηματογραφικό Χώρο, Διαχείριση Κρίσεων, Οργάνωση και Διαχείριση των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Αρχείων στο Ψηφιακό Περιβάλλον, Επικοινωνία και Ανθρώπινες Αλλαγές μέσα στους Οργανισμούς κ.ά., ενώ στο τελευταίο εξάμηνο απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με πολιτισμικές και κοινωνικές έρευνες, σε οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα, σε ανεξάρτητες εταιρίες κατασκευής λογισμικού με πολυμέσα, με έμφαση στον τομέα του πολιτισμού, σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί στη Δημόσια Διοίκηση, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών δρώμενων, σε φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων, σε εκδοτικούς οίκους, σε οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό κ.α.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ