Ίδρυση νέων σχολών & τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018) για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του Ν.Δ. 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018) ιδρύονται νέες σχολές και τμήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως εξής:

Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1.10.2018 οι εξής Σχολές:

α) Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου.

β) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1.10.2018 τα εξής Τμήματα:

α) Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.

γ) Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.

δ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

ε) Τουρισμού, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

στ) Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων των περιπτώσεων α΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.