Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ενοχικό Δίκαιο

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο δικηγόρος με ειδίκευση στο Ενοχικό Δίκαιο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν έννομες σχέσεις, κατά τις οποίες ένα πρόσωπο έχει την υποχρέωση να προσφέρει μια παροχή σε ένα άλλο πρόσωπο.

Ειδικότερα, αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη των πελατών του σε ένα μεγάλο φάσμα υποθέσεων από το πεδίο του Ενοχικού Δικαίου, όπως συμβάσεις για μεταβίβαση δικαιώματος (π.χ., πώληση, δωρεά), συμβάσεις για παραχώρηση χρήσης (π.χ., μίσθωση, δάνειο), συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών (π.χ., σύμβαση εργασίας και έργου), συμβάσεις για επιδίωξη κοινού σκοπού (π.χ. σύμβαση εταιρείας), συμβάσεις προς εξασφάλιση άλλης ενοχής (π.χ. εγγύηση, ποινική ρήτρα), ενοχή από δικαιοπραξία, ενοχή από αδικαιολόγητο πλουτισμό κ.ά.

Ακόμη, μελετά υποθέσεις που του ανατίθενται και αν κάποια από αυτές πρόκειται να εκδικαστεί σε δικαστήρια, συλλέγει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση, εξετάζει μάρτυρες και παίρνει καταθέσεις απ’ αυτούς για να καταλήξει στα απαραίτητα επιχειρήματα με τα οποία θα στηρίξει την υπόθεση. Ακόμη, εξηγεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τις δικαστικές αποφάσεις στους πελάτες του. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (δικαστές, εισαγγελείς, μάρτυρες κ.ά.) για τη διευκόλυνση του έργου του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στις αίθουσες δικαστηρίων ή σε χώρους γραφείων όπου μελετά τις διάφορες υποθέσεις που αναλαμβάνει προκειμένου να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες του. Συχνά αντιμετωπίζει ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη ένταση και άγχος, να είναι θυμωμένοι, δυσαρεστημένοι ή ακόμα και επιθετικοί. Πρόκειται για ένα επάγγελμα αρκετά δύσκολο αφού χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς σε εκγρήγορση και υπερένταση.

Συχνά δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο γιατί οι υποθέσεις που αναλαμβάνει πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που του προκαλεί πρόσθετο και άγχος. Αν χρειαστεί, μετακινείται σε χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση που έχει αναλάβει, για να σχηματίσει προσωπική του γνώμη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριος, μεθοδικός, επινοητικός και να διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του σκέψη.

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Ο Δικηγόρος της ειδίκευσης αυτής, πέραν των ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

Σπουδές:

Νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Νομικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα στο αστικό δίκαιο, κλάδο του οποίου αποτελεί το ενοχικό δίκαιο.

Στα εν λόγω  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών  δίνεται έμφαση τόσο στο Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (πρωταρχικές έννοιες και ρυθμίσεις, είδη ενοχών κατά περιεχόμενο, είδη ενοχών κατά το γενεσιουργό τους λόγο, φυσιολογία της ενοχής, ανώμαλη εξέλιξη και απόσβεση της ενοχής – ενίσχυση του δανειστή, συμμετοχή τρίτων προσώπων στην ενοχή – μεταβίβαση ενοχικού δικαιώματος ή υποχρέωσης κ.λπ.), όσο και στο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (συμβάσεις για τη μεταβίβαση δικαιώματος, συμβάσεις για την παραχώρηση χρήσεως πράγματος ή δικαιώματος, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις ενισχυτικές της κύριας ενοχής, ενοχικές σχέσεις που δημιουργούνται από το νόμο, όπως διοίκηση αλλότριων, αδικαιολόγητος πλουτισμός και αδικοπραξίες κ.λπ.).

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικηγορικό γραφείο μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, διεκπεραιώνοντας τις υποθέσεις των πελατών του.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στο δικαστικό ή εισαγγελικό κλάδο, μετά από σχετικές εξετάσεις ή διαγωνισμούς που προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων αναφορικά με το εμπράγματο δίκαιο.

Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό δικηγορικό γραφείο, παρουσιάζοντας υποδείγματα δικογράφων on line και παρέχοντας νομικές συμβουλές. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)