Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2017

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή   Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  (κτίριο Ναυπηγών) 157 80 ΑΘΗΝA
Τηλέφωνο:  210-7721926, 210-7721930 Εmail: secretariat@naval.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της σχολής είναι η εκπαίδευση Μηχανολόγων Μηχανικών που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς εφαρμογές Η/Υ και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε, αφενός μεν, να παρέχονται στους σπουδαστές οι βασικές επιστημονικές γνώσεις στις περιοχές της Ναυπηγικής και της Ναυτικής Μηχανολογίας, αφετέρου δε, να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ευρύτατου φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης των διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Με την τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, ένα μέρος των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων εντάχθηκε σε τέσσερεις Θεματικές Ενότητες:

 • Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα.
 • Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων.
 • Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου.
 • Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, στο  7ο κανονικό εξάμηνο περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου Ι. Στο 8ο κανονικό εξάμηνο, στα πλαίσια των Θεματικών Ενοτήτων περιλαμβάνεται το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου ΙΙ.

Η εκπόνηση των Θεμάτων Μελέτης και Σχεδίασης αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων μεθοδολογικών και κριτικών ικανοτήτων του τελειόφοιτου Ναυπηγού Μηχανικού ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων μελέτης και σχεδίασης πλοίων ή πλωτών μέσων γενικότερα. Eνδεικτικά, με βάση τις υποθετικές απαιτήσεις ενός ενδεχόμενου πλοιοκτήτη και τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας (κατασκευή και λειτουργία), ζητείται να εκπονηθεί η πλήρης προμελέτη ενός επιλεγμένου τύπου πλοίου,  που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (υπολογισμοί και σχέδια), όπως απαιτούνται σε επίπεδο έγκρισης από Νηογνώμονες ή άλλες Αρχές ή για τη σύναψη συμβολαίου μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυπηγείου.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Ναυπηγική και  Θαλάσσια Τεχνολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εισαγωγή στη Μηχανουργική, Τεχνολογία και Εργαστήριο, Εισαγωγή στη Δομή και τον  Προγραμματισμό Η/Υ,  Μαθηματική Ανάλυση, Στατική Στερεού Σώματος, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο με την  Βοήθεια Υπολογιστή, Ναυπηγικό Σχέδιο, Σχεδίαση και Ανάπτυξη  Εφαρμογών Πληροφορικής – Σύστημα Unix, Αναλυτική, Διαφορική και  Προβολική Γεωμετρία, Υδροστατική και Ευστάθεια  Πλοίου, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανική Παραμορφωσίμου  Στερεού,  Μηχανική των Ρευστών, Θερμοδυναμική, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου, Αντοχή Πλοίου,  Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Συστήματα CAD/CAM για τη  Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων, Υδροστατική και Ευστάθεια  Πλοίου, Δυναμική Ναυπηγικών  Κατασκευών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου, Ναυπηγική Τεχνολογία, Συστήματα και Βοηθητικά  Μηχανήματα Πλοίου,  Ευστάθεια Πορείας και  Ελικτικότητα Πλοίου, Ναυτικοί Κινητήρες Diesel,  Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου, Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών, Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών, Λειτουργία και Συντήρηση Πλοίων και  Στόλων, Εφοδιαστική (Logistics) στις Θαλάσσιες  Μεταφορές, κ.α.

Για την πληρέστερη εξάλλου επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών, τα περισσότερα από τα μαθήματα της Σχολής περιλαμβάνουν και εκπόνηση θεμάτων, με κορυφαίο το Θέμα Σχεδίασης ΠλοίουΠερισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος επαγγελματικά, ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τις εξής δυνατότητες απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα :

 • Ναυπηγεία: μελετητής, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών.
 • Ναυπηγικά γραφεία (μόνος του ή με συνεργάτες): μελετητής, επιβλέπων,
 • πραγματογνώμων, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
 • Δημόσιος τομέας: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα, Εκπαίδευση), Πολεμικό Ναυτικό, Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΕΚ κλπ.), Εταιρείες (π.χ. ΔΕΠ).
 • Ναυτιλιακές εταιρείες: υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών, σε αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
 • Νηογνώμονες: Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.λ.π.
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες.
 • Εταιρείες του Ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα: Π.χ. εταιρείες εμπορίας  μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων. Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία και ναυπηγικά γραφεία
 • Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: ΑΕΙ (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ΤΕΙ.
 • Βιομηχανία: σαν Μηχανολόγος Μηχανικός.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα    των Μηχανολόγων Μηχανικών προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το  Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934 ΦΕΚ 412, τ.Α΄ : “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού, καθώς και του  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τ.Α’).
 • Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ναυπηγών  Μηχανολόγων Μηχανικών εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο  Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη σε τρεις επιμέρους επιστημονικές περιοχές: α). Ναυτική Τεχνολογία β).  Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία και γ).  Θαλάσσια Επιστήμη. Σε συνεργασία με τις σχολές  Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., του τμήματος  Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α.  και του Εθνικού  Κέντρου  Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ). Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Άλλες πληροφορίες:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία