Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της ειδικότητας του είναι η διάγνωση και η θεραπεία αφροδίσιων νοσημάτων και παθήσεων του δέρματος. Ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος αφού αξιολογήσει τα συμπτώματα και εξετάσει τα εργαστηριακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή του, χορηγεί στον ασθενή την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Πρόκειται για ειδικότητα της Παθολογίας και για την απόκτηση της απαιτούνται 4 χρόνια εκπαίδευσης από τα οποία 1 χρόνος στην Κλινική Παθολογία, 2 χρόνια σε εξωτερικό ιατρείο δερματολογικών παθήσεων με ειδίκευση στην Κλινική Δερματολογία και Αφροδισιολογία, 6 μήνες σε εργαστήριο Ιστολογίας, Μικροβιολογίας – Μυκητολογίας και Ακτινοθεραπευτικής και 6 μήνες σε Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Αισθητικής.

Ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος, μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, μπορεί επίσης να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του ιατρείο και παράλληλα να συνεργάζεται με διάφορα ασφαλιστικά ταμεία κατόπιν σύμβασης.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική

Σαράντα δύο (42) μήνες Δερματολογία και Αφροδισιολογία.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  δερματολόγου – αφροδισιολόγου) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)