Βιομοριακός Αρχαιολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η βιομοριακή αρχαιολογία είναι ένας τομέας της αρχαιολογίας που μελετά τα αρχαιολογικά ευρήματα με βιοχημική και βιομοριακή τεχνολογία και μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, ο βιομοριακός αρχαιολόγος μελετά τα υπολείμματα των φυτών, των ασπόνδυλων, των οστών ανθρώπων και ζώων και μέσω της ανάλυσης του DNA τους, εξάγει συμπεράσματα για την εμφάνιση, την καταγωγή και την εξαφάνιση των ειδών, την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, τις συνήθειες των αρχαίων ανθρώπων, την ταξινόμηση των ειδών, τη χρονολόγησή τους, τον προσδιορισμό του φύλου και της ηλικίας τους, τις σχέσεις συγγένειας.

Όπως κάθε αρχαιολόγος, έτσι και ο βιομοριακός αρχαιολόγος είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στις ανασκαφές και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές. Όταν υπάρχουν ευρήματα, τα καθαρίζει, τα μελετάει και τα ταξινομεί. Ακόμα η δουλειά του περιλαμβάνει καταγραφή, μέρος της συντήρησης και φύλαξης των ευρημάτων, καθώς και τη σύνταξη εκθέσεων και επιστημονικών ανακοινώσεων. Παράλληλα, ασχολείται με τα δημογραφικά δεδομένα και την ανάλυση των πληθυσμιακών διασπορών και ανακατανομών.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες και το ωράριο εργασίας του βιομοριακού αρχαιολόγου είναι παρόμοιες με εκείνες του αρχαιολόγου, διαφέρουν όμως τόσο ως προς τον χώρο όσο και ως προς το αντικείμενο της εργασίας τους. Ο βιομοριακός αρχαιολόγος πολλές φορές είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται στους χώρους των ανασκαφών στην ύπαιθρο, έχοντας την γενική επίβλεψη ή συμμετέχοντας και ο ίδιος σε αυτές, αντιμετωπίζοντας αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Όταν εργάζεται ως επιμελητής ή έφορος αρχαιοτήτων και γενικότερα σε διοικητικές θέσεις των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων ή ερευνά βιβλιοθήκες, εκτελεί την εργασία του σε συνθήκες γραφείου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασχοληθεί κάποιος με το επάγγελμα του βιομοριακού αρχαιολόγου πρέπει να αγαπά και να επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχαιολογία και τη βιολογία και να διαθέτει υπομονή και επιμονή, αφού οι ανασκαφές διαρκούν μεγάλα χρονικά διαστήματα και μάλιστα πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα.

Επίσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τον καθαρισμό και την ταξινόμηση των ευρημάτων καθώς και για την εξαγωγή των βιολογικών πορισμάτων. Ο βιομοριακός αρχαιολόγος πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση, ψυχική αντοχή και υγεία. Η μελέτη σχετικών βιβλίων και ιστορικών πηγών τον καθοδηγούν στους τόπους των ανασκαφών, ενώ η καλή μνήμη, η αναλυτική σκέψη, η μεθοδικότητα, η παρατηρητικότητα και η διορατικότητα είναι επίσης μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά για την επιτυχή άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Σπουδές:
Υπάρχουν δύο πορείες για την ειδικότητα αυτή

Η πρώτη στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, με το πτυχίο Αρχαιολογίας και επιμέρους ειδικεύσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος. Ακολουθεί εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Βιομοριακή μεθοδολογία και αρχαιολογία.

Η δεύτερη πορεία είναι η βιολογία Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, και   μεταπτυχιακό στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ακολουθεί η διδακτορική διατριβή με εξειδίκευση στη Βιομοριακή Αρχαιολογία ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο βιομοριακός αρχαιολόγος μπορεί να εργαστεί σε όλους τους χώρους στους οποίους μπορεί να εργαστεί και ο αρχαιολόγος, εάν έχει τον τίτλο του αρχαιολόγου, ή εάν έχει πτυχίο στη βιολογία, σε όλους τους χώρους που μπορεί να εργαστεί ένας βιολόγος. Έτσι, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη μέση ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, σε ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια δημόσια ή ιδιωτικά, σε μουσεία και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)