Ακτινοδιαγνώστης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ακτινοδιαγνώστης έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης την ηλεκτρονική και ψηφιακή απεικόνιση των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος και της λειτουργίας τους για εμφανείς ή υποκρυπτόμενες παθήσεις, έτσι ώστε μετά την εξέταση και διάγνωση της φυσιολογικής ή μη λειτουργίας του εξεταζόμενου οργάνου, από τον κατά περίπτωση εξειδικευμένο γιατρό, να ακολουθήσει η θεραπεία με την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή ή την χειρουργική επέμβαση, ενώ η συνεργασία του με τον κλινικό γιατρό, προσδιορίζει την καλύτερη μέθοδο προσέγγισης του προβλήματος.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των εφαρμογών της πληροφορικής στην ιατρική με τη χρήση των υπερήχων, της αξονικής τομογραφίας, της μαστογραφίας, της αγγειογραφίας, κ.λπ, αναδεικνύουν το σημαντικό έργο που προσφέρει ο ακτινοδιαγνώστης, ως πολύτιμος συνεργάτης γιατρών άλλων κλινικών ή χειρουργικών ειδικοτήτων. Η εκθεσή του σε ακτινοβολίες επιβάλλεται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας, λόγω δε της επικινδυνότητας των συνθηκών που εργάζεται ο ακτινοδιαγνώστης δικαιούται ειδικής επιπλέον ετήσιας άδειας, της λεγόμενης «ακτινοδιαγνωστικής».

Ο ακτινοδιαγνώστης μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας και σε άλλες ιατρικές μονάδες. Μπορεί ακόμη να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του ιατρείο, αν και αυτό δεν είναι συνήθως εφικτό, λόγω του μεγάλου κόστους των σύγχρονων ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων, για το λόγο αυτό τα ιδιωτικά ιατρεία διαθέτουν συνήθως το βασικό ακτινολογικό εξοπλισμό και εξειδικεύονται σε ελάχιστες ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική ή Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Εισαγωγικό στάδιο ειδικότητας διάρκειας έξι (6) μηνών εκ των οποίων: δύο (2) μήνες Κλασσική Ακτινολογία, δύο (2) μήνες Υπερηχοτομογραφία, δύο (2) μήνες Αξονική

Τομογραφία με παράλληλη εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.

Έξι (6) μήνες Κλασική Ακτινολογία [τέσσερις (4) μήνες κλασική ακτινολογία, δύο (2) μήνες μαστογραφία]

Δέκα (10) μήνες Υπερηχοτομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση)

Δέκα (10) μήνες Αξονική Τομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου)

Δέκα (10) μήνες Μαγνητική Τομογραφία

Έξι (6) μήνες Επεμβατική Ακτινολογία

Ειδικά γνωστικά αντικείμενα: έξι (6) μήνες (κατ’ επιλογήν):

Στο στάδιο αυτό οι ειδικευόμενοι επιλέγουν το σύστημα που τους ενδιαφέρει ή εναλλακτικά συνεχίζουν την ειδίκευση τους στην ακτινολογία κατ’ επιλογήν από τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι, στο επιλεγέν σύστημα παρακολουθούν έξι (6) μήνες εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις σε διαπιστευμένα κέντρα ως εξής: 1) Μαστός και γυναικολογική ακτινολογία, 2) Καρδιαγγειακό, 3) Θώρακας, 4) Ακτινολογία κοιλίας – πυέλου, 5) Μυοσκελετικό, 6) Παιδιατρική Ακτινολογία, 7) Νευροακτινολογία, 8) Επεμβατική Ακτινολογία, 9) Ογκολογική Ακτινολογία.

Στην επιστολή βεβαίωσης της εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/Καθηγητές, θα αναφέρουν αναλυτικά την επιπλέον εκπαίδευση στην Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

Σπουδές:

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής) προσφέρονται στα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)