Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, με σκοπό την ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης. Επίσης, μελετά έργα συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά, καθώς και ορισμένα είδη δομικών έργων.
Τέλος, ασχολείται με την οριζόντια αναπαράσταση της εδαφικής έκτασης και όσων υπάρχουν πάνω σε αυτή, με τη βοήθεια διαφόρων οργάνων ακριβείας. Συνεργάζεται με τον αρχιτέκτονα μηχανικό, τον πολιτικό μηχανικό και τον τεχνικό τοπογραφικών εφαρμογών. Η εργασία του προηγείται της οδοποιίας και των έργων υποδομής, της πολεοδομίας, της χάραξης οικοπέδων και αποτελεί προυπόθεση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του γίνεται στην ύπαιθρο, επιβλέποντας το έργο που έχει αναλάβει, μπορεί όμως να εργάζεται και στο γραφείο του συντάσσοντας μελέτες και εκθέσεις των έργων που αναλαμβάνει.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα επιστημονικά δεδομένα, να έχει διορατικότητα και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στην κείμενη νομοθεσία.

Σπουδές:

Σπουδές στο επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού προσφέρονται στα αντίστοιχα πολυτεχνικά τμήματα των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας ασχολούμενος με: α) τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του γεωγραφικού χώρου και του περιβάλλοντος (χαρτογραφία, αποτύπωση εκδόσεων, προσδιορισμός θέσεων πάνω στη γη), β) την ανάλυση και οργάνωση χώρου, γ) συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, δομικά και τεχνικά έργα. Σήμερα, οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται θετικές.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών: web site: http://www.psdatm.gr/

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)