Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Ετήσια Έκθεση 2016

Στο Α’ ΜΕΡΟΣ της Έκθεσης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης παρατίθεται επικαιροποιημένη ανασκόπηση των βασικών μεγεθών της ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο αναγνώστης μπορεί να αποκομίσει μια συνολική και συγκριτική εικόνα για τη θέση της Ελλάδας και να αντιληφθεί καλύτερα το περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται τόσο τα ΑΕΙ της χώρας μας όσο και η ΑΔΙΠ. Ειδικότερα από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι:

 • Η Ελλάδα, από το 2001 έως το 2015, αύξησε κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στον πληθυσμό ηλικίας 25-34 ετών και έρχεται δεύτερη μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο σημείωσε αύξηση κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Στον ευρωπαϊκό χώρο, από το 2008 έως το 2016, η μεγαλύτερη αύξηση φοιτητικού πληθυσμού σημειώνεται στην Τουρκία και τη Δανία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα για την Ελλάδα.
 • Στην Ελλάδα, το 53,5 % των φοιτητών εμφανίζει καθυστέρηση στον χρόνο αποφοίτησης, ενώ 46,5% αποφοιτούν στον κανονικό χρόνο σπουδών.
 • Η Ελλάδα, το 2015, είχε υπερκαλύψει τον ευρωπαϊκό στόχο ολοκλήρωσης ανώτατης εκπαίδευσης στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών κατά 2,7% (ως ευρωπαϊκός στόχος για το 2020 τίθεται το 40%, ενώ η ελληνική επίδοση για το 2015 είναι 42,7%).
 • Η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην προτίμηση του αντικειμένου σπουδών, με σειρά προτίμησης τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες των μηχανικών.
 • Η αναλογία φοιτητών/διδασκόντων1 είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 28,9%. Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη μετά την Κροατία σε δυσμενή αναλογία.
 • Ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού κατά φύλο στην ανώτατη εκπαίδευση εμφανίζει υπεροχή των ανδρών κατά 8% για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ για την Ελλάδα 17%.
 • Σε σύγκριση αμοιβών μεταξύ αποφοίτων δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, η Ελλάδα (+37%) βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+52%) και κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (+55%).
 • Το ποσοστό ανεργίας κατά το 2015 στους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης (ηλικιακή ομάδα 24-34) στις χώρες του ΟΟΣΑ εμφανίζει συνολικά πτωτική τάση από 7,5% σε 6,9%, σε σχέση με το 2014. Για την Ελλάδα, το ποσοστό μειώθηκε από 32,5% στο 30,2% αντίστοιχα.
 • Η δημόσια χρηματοδότηση των ΑΕΙ στην Ελλάδα, από το 2015 στο 2016, καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση (-16%) μεταξύ 24 ευρωπαϊκών χωρών, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Τουρκία (+27%). Τα ποσοστά αυτά συσχετίζονται και με μείωση ή αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού. Η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των ετών 2008-2015 (-60%), δεδομένης της αύξησης του φοιτητικού πληθυσμού της (>15%).
 • Η Ελλάδα δεν συμμετείχε με δεδομένα στη μέτρηση των δεικτών για την επίτευξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών στόχων, παρά μόνο στη μέτρηση του στόχου «υποεκπροσωπούμενες ομάδες».
 • Η Ελλάδα έχει βελτιωμένο ποσοστό επίδοσης στην πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης και στην ολοκλήρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάζει πολύ χαμηλό βαθμό στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων καθώς και στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση.
 • Τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα, για τους τρεις κύκλους σπουδών αντίστοιχα, είναι τα εξής: 67% με προπτυχιακό, 79% με μεταπτυχιακό και 91% με διδακτορικό τίτλο.
 • Κορυφαίο ζήτημα της λειτουργίας των ευρωπαϊκών ΑΕΙ είναι η αυτονομία2. Η Ελλάδα δεν παρέχει επικαιροποιημένα δεδομένα, αλλά σε έρευνα του 2011 εμφανίζεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ 29 ευρωπαϊκών χωρών.
 • Η διακυβέρνηση των ΑΕΙ στην Ευρώπη περιβάλλεται από τους κατάλληλους θεσμούς και όργανα, ώστε να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα η αυτονομία, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητά τους.
 • Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και οι διεθνείς κατατάξεις αποτελούν τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συγκρισιμότητα των ΑΕΙ. Αποσαφηνίζονται η έννοια και το περιεχόμενο αυτών των εργαλείων και παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ή περιπτώσεις.
 • Το νέο μαθησιακό μοντέλο, το οποίο προτείνεται από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και εφαρμόζεται, πλέον, από τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ, είναι η φοιτητοκεντρική μάθηση και η δόμηση προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές και παραδείγματα.

Στο Β’ ΜΕΡΟΣ της Έκθεσης παρουσιάζονται οι δράσεις της ΑΔΙΠ από τον Ιανουάριο 2016 έως τον Δεκέμβριο 2016. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης των υπόλοιπων 22 (12 Πανεπιστημίων και 10 ΤΕΙ) από τα 36 ΑΕΙ της χώρας. Ειδικότερα, οι επιτόπιες επισκέψεις των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στα ΑΕΙ πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Φεβρουάριος – Ιούλιος 2016 και η τελική υποβολή των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης εκ μέρους των ΕΕΑ ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

Η εξωτερική αξιολόγηση των ΑΕΙ είναι μια από τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και έχει περιοδικό χαρακτήρα (κάθε τέσσερα χρόνια). Είναι εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πραγματοποιείται είτε για την αξιολογική αποτίμηση του έργου των ΑΕΙ είτε για την πιστοποίηση της ποιότητας της λειτουργίας τους. Στην παρούσα φάση, αξιολογήθηκαν τα Ιδρύματα ως προς τη συνολική τους λειτουργία, τη στρατηγική, τους στόχους, τις δομές, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς, τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ δεν ήταν η κατάταξη των Ιδρυμάτων ούτε η συγκριτική τους αξιολόγηση, αλλά η εμπεριστατωμένη επισήμανση των θετικών και αρνητικών σημείων, με σκοπό την ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους και, συνακόλουθα, τη βελτίωσή τους.

Ολόκληρο το κείμενο  της Ετήσιας Έκθεση 2016 της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: εδώ

.

πηγή: http://www.hqaa.gr/