Γεωλογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/10/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας

Έδρα :

Διεύθυνση :  Πανεπιστημιούπολη   Τμήμα Γεωλογίας, Τ.K. 26504 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο :  2610 997922  Fax : 2610 997300 Email:  geolsecret@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι οργανωμένο σε 3 κύκλους:

Α΄ κύκλος (Α και Β εξάμηνο): Στόχος του κύκλου αυτού κατά κύριο λόγο είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα βασικά μαθήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς επίσης και στην Πληροφορική. Ταυτόχρονα οι φοιτητές εισάγονται σταδιακά στις βασικές έννοιες των Γεωλογικών Επιστημών.

Β’ κύκλος (Γ΄, Δ΄, Ε΄ & Στ΄ εξάμηνα): Στόχος του κύκλου αυτού είναι η σταδιακή εμβάθυνση και απόκτηση εμπειριών των φοιτητών στα μαθήματα κορμού των Γεωλογικών Επιστημών. Ταυτόχρονα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα εξειδίκευσης.

Γ΄ κύκλος (Ζ΄ & Η΄ εξάμηνα): Στόχος του κύκλου αυτού είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα θέματα των Γεωλογικών Επιστημών. Οι εξειδικεύσεις είναι: α). Ορυκτές Πρώτες Ύλες, β). Γενική, Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωδυναμική και γ). Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωφυσική. 

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Γεωλογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενικά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Κρυσταλλογραφία, Ορυκτολογία, Σεισμολογία, Στατιστική, Πετρογενετικά Ορυκτά, Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων, Μετεωρολογία, Γεωφυσική, Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων, Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Φυσική Γεωγραφία, Κρυσταλλοδομή, Φυσική της Λιθόσφαιρας, Τεκτονική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Ιζηματολογία, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Νεοτεκτονική , Ηφαιστειολογία, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος Γεωλόγος, μπορεί να εργαστεί  :

 • στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),
 • στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ),
 • στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ),
 • στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών,
 • στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
 • και άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών.
 • Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση.
 • Τέλος, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Το επάγγελμα του Γεωλόγου  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από το  Π.Δ. 16 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 13 τ.Α’ 14.02.1997.
 • Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :