Θεατρικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2017

Πανεπιστήμιο Πατρών

 Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών  26500, Πάτρα

Τηλέφωνο:  2610969360 Fax :  2610969366

Σκοπός του τμήματος :   

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων με καλλιτεχνική παιδεία, και καλλιτεχνών με κατάλληλη θεωρητική υποδομή. Γι’ αυτό το λόγο και ο χαρακτήρας των σπουδών είναι μικτός: επιστημονικός και καλλιτεχνικός, θεωρητικός και πρακτικός.

Επίσης σύμφωνα με  το Προεδρικό Διάταγμα ιδρυσης του τμήματος  (Π.Δ. αρ. 378/89 κεφ. Β, άρθρο 3) Αποστολή του τμήματος είναι:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του θεάτρου με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.
 • Να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη της θεατρικής αγωγής και αντίληψης του λαού και στη συνειδητοποίηση για το ρόλο και τη σημασία του θεάτρου στη ζωή.
 • Να συμβάλει ποικιλότροπα στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)     

Κατευθύνσεις :  

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών του τμήματος το πτυ­χί­ο τε­τρα­ε­τούς φοί­τη­σης του Τμή­μα­τος Θε­α­τρι­κών Σπου­δών εί­ναι θε­ω­ρη­τι­κής κα­τεύ­θυν­σης, με ι­δι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση στην σπου­δή του αρ­χαί­ου ελ­λη­νι­κού θε­ά­τρου.

Ενδεικτικά Μαθήματα :      

Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου, Ανάγνωση Θεατρικών Παραστάσεων, Κείμενα Θεωρίας Θεάτρου, Δραματολογία, Το θέατρο της Αρχαιότητας, Ιστορία του Παγκόσμιου Θεάτρου, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, Στοιχεία σκηνογραφίας – ενδυματολογίας, Mορφές θεατρικών χώρων, Στοιχεία υποκριτικής, Σκηνοθετικές προσεγγίσεις, Στοιχεία παιδαγωγικής, Διδακτική του θεάτρου: Θεατρικό παιχνίδι, Δραματουργικές αναλύσεις, Kριτική ανάλυση θεατρικών παραστάσεων, Ζητήματα θεατρικής αισθητικής, Θεωρίες υποκριτικής, Μεθοδολογία της Θεατρολογικής Έρευνας, Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, Ενδυματολογία, Υποκριτική, Kινησιολογία, Φωνητική – ορθοφωνία, Σκηνοθεσία, Σκηνοθετικά ρεύματα στην Ευρώπη, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :   

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :  

Οι απόφοιτοι του τμήματος θεάτρου μπορούν να εργαστούν:

 • ως κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο και σε εκδοτικούς οίκους.
 • ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Υπουργεία Νομαρχίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, Ιδρύματα με πολιτισμική δράση, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιοφωνία, τηλεόραση)
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ηθοποιοί, σκηνογράφοι, σκηνοθέτες)
 • στην εκπαίδευση, ως καθηγητές σε δραματικές σχολές, ως καθηγητές θεατρικής παιδείας στη δημοτική και μέση εκπαίδευση (ως ωρομίσθιοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ32)
 • ως θεατρικοί εμψυχωτές (animateurs) σε κέντρα νεότητας, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.
 • ως στελέχη κρατικών θεατρικών οργανισμών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 111, τ.Α’/06.04.2000.
 • Επίσης, σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 32.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.   web site:   http://www.sei.gr/,
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site: http://www.olme.gr/
 • Υπουργείο Πολιτισμού. web site:  http://www.yppo.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :