Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/09/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Έδρα :

Διεύθυνση : Δημοκρατίας 1  Κτίριο «Κλεόβουλος»,  Ρόδος 85100

Τηλέφωνο : 22410 99111 & 99112 & 99113 Fax: 22410 99109 E-mail: tepae@rhodes.aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του μια πλούσια δραστηριότητα, μέσα από την οποία διαφαίνεται η αναγκαιότητα της έρευνας και της ανάδειξης νέων μεθοδολογιών.

Η πρωτοτυπία του Τμήματος βασίζεται σε δύο διαπιστώσεις:

 • ότι τα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα είναι ταυτόσημα με τα φαινόμενα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην εκπαιδευτική πράξη και όχι με τους παραδοσιακούς επιστημονικούς κλάδους.
 • ότι, από τη μελέτη της διεθνούς πραγματικότητας και των τάσεων που αναπτύσσονται στο χώρο των Τμημάτων Εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι σπουδές που παρέχονται στο Τμήμα βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες κατευθύνσεις των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής (νοητικές δομές και ανάπτυξη, ψυχολογικές δομές και επικοινωνία, κοινωνικές δομές και προσωπικότητα, πολιτισμικό περιβάλλον και γνωστική ανάπτυξη, μαθησιακές δραστηριότητες και παιδαγωγική διαχείριση) και των Επιστημών του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ανάλυση και σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων σε ειδικούς πληθυσμούς, ανάλυση και σχεδιασμός νέων ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης, ανάλυση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, έννοια και μέθοδοι αξιολόγησης).

Συγκεκριμένα ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (Instructional Design, Ingenierie Educative) επεξεργάζεται συλλογές πηγών και διαδικασιών που προωθούν τη μάθηση και αποτελεί μια συστηματική διαδικασία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων. Δίνει έμφαση στη συστηματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προδιαγραφών με χρήση θεωριών μάθησης και εκπαίδευσης για να εξασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει την όλη διαδικασία της ανάλυσης και των μαθησιακών αναγκών και στόχων και την ανάπτυξη ενός συστήματος που να τις αντιμετωπίζει. Το σύστημα αυτό περιέχει τα δημιουργία, τη δοκιμή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ασχολείται, κατά συνέπεια, με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενέργειες (ή δράσεις), ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα διδακτικά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός γίνεται όλο και πιο σημαντικός, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά με τη χρήση της τεχνολογίας, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη.

Οι πανεπιστημιακές σπουδές έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν ανθρώπους για τη μελλοντική απασχόλησή τους σε κάποιο τομέα της κοινωνικής ζωής, του οποίου η πολυπλοκότητα απαιτεί αυτόνομη επιστημονική προσέγγιση.

Το περιεχόμενο Σπουδών στα Παιδαγωγικά Τμήματα αποτελεί συνάρτηση της αντίληψής μας για τη θέση και το ρόλο του σχολείου στην κοινωνία, καθώς και τη θέση και το ρόλο των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Ως τμήματα που καταρτίζουν πρωτίστως τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εν γένει στελέχη του εκπαιδευτικού μηχανισμού και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, αναλαμβάνουν τον κρίσιμο ρόλο να τους ευαισθητοποιήσουν ως προς μια δέσμη απαιτήσεων που εγγράφονται, ακριβώς, στη σύγχρονη διατύπωση των επιστημών Αγωγής, καταγράφοντας τις νέες δεσμεύσεις τις οποίες αυτές καλούνται να λάβουν έναντι των επιστημονικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο μέτρο που οι στόχοι του Τμήματος διευρύνονται περιλαμβάνοντας τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ των αποφοίτων με την καλλιέργεια δεξιοτήτων σχεδιασμού και διοίκησης σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπως και διαχείρισης τοπικών κοινωνικών Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Δράσεων με σχεδιασμένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (π.χ. ικανότητα παραγωγής παιδαγωγικού υλικού), διευρύνονται επίσης οι επαγγελματικοί ορίζοντες των αποφοίτων.

Μπορούν, έτσι, να εμπλακούν ως σύμβουλοι, σχεδιαστές εμψυχωτές, εκτελεστές στη μικρο/μακροοργάνωση (από τη συγκρότηση στόχων μέχρι τη διαχείριση τεχνικών λεπτομερειών) παρόμοιων Δράσεων, όπου αυτές συμβαίνουν (Προγράμματα Υπουργείων, Δήμων, Οργάνωση λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων, Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Επιχειρήσεις και λοιπούς εργασιακούς χώρους, Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σχεδιασμός ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων και οργάνωση ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων φορέων κ. α.)

Το Τμήμα οργανώνεται στη βάση της συνεχούς παρακολούθησης και συμμετοχής στη διαμόρφωση των πραγματικών προβλημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών διευρύνεται στο βαθμό που στην πράξη ανακύπτει ένα νέο πρόβλημα και το Τμήμα έχει την ευθύνη να βρει ή να δημιουργήσει κατάλληλους επιστήμονες για την προσέγγιση και διερεύνηση του συγκεκριμένου προβλήματος. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να επιλέγουν ως ένα βαθμό το δικό τους δρόμο προς την κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης περισσότερων, αλλά ισότιμων ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέρονται των φοιτητών/ τριών. Δηλαδή, φοιτήτριες και φοιτητές μπορούν να φτιάξουν το ατομικό τους πρόγραμμα Σπουδών στο πλαίσιο γενικών κατευθύνσεων.

Επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο θεσμό της «μάθησης μέσα από την έρευνα». Καθώς έχει μεγαλύτερη σημασία «η γνώση των τρόπων πρόσβασης στη γνώση» και όχι η κατανάλωση «καθιερωμένων» γνώσεων, παρέχεται  η δυνατότητα ένα μέρος των σπουδών να γίνει μέσα από ειδικά σχεδιασμένα, χρονικά περιορισμένα ερευνητικά προγράμματα. Διερευνώντας πραγματικά προβλήματα, σε άμεση επαφή με διδάσκοντες, φοιτητές και φοιτήτριες διδάσκονται τα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα επιστημονικά «δεδομένα», τις δυνατές επιστημονικές προσεγγίσεις, και τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους, αποκτώντας, έτσι, τόσο γνώσεις, όσο και ικανότητα κριτικής σκέψης. Η γενικότερη προσπάθεια που συντελείται στο Τμήμα είναι να καταρτιστούν επιστήμονες και να προετοιμαστούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα είναι ικανοί να διαχειριστούν το ζήτημα της εκπαίδευσης στη πολύπλοκη συνέργειά του με την εξέλιξη των επιστημών, των κοινωνικο-οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών πραγμάτων. Αυτή η πρόθεση εξηγεί και την έμφαση στο ζήτημα της έρευνας και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Στόχος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών – επιστημόνων με υψηλή παιδαγωγική και κοινωνική ευαισθησία, ώστε να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται πολλαπλές εκπαιδευτικές δράσεις στο ύψος των ραγδαίων εξελίξεων και αναγκών.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Φυσιολογία της Μάθησης, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Παιδική Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Ευαισθητοποίηση στην Δυναμική των Ομάδων, Παραμύθι για Παιδιά: Λαϊκό και Έντεχνο, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Εισαγωγή στην Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική, Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Συμβουλευτική Γονέων, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Νηπιαγωγοί μπορούν να εργαστούν :

 • σε δημόσια νηπιαγωγεία
 • σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία
 • παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, ιδιωτικούς, δημοτικούς, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.)
 • ιδρύματα φροντίδας παιδιών
 • νοσοκομεία παίδων
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του νηπιαγωγείο.

Να σημειωθεί ότι, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, αποκτούν τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε συνδυασμό με τις  αναγκαίες ερευνητικές ικανότητες και δεξιότητες,  ώστε να δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, στο βαθμό όπου η έμφαση του Προγράμματος Σπουδών στον άξονα του  Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ των αποφοίτων με την επιπλέον καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχεδιασμού και διοίκησης σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης, διαχείρισης τοπικών κοινωνικών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων με σχεδιασμένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, καθώς και παραγωγής πολύμορφου εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού υλικού, οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι δυνατόν να εμπλέκονται ως σύμβουλοι, σχεδιαστές/τριες,  εμψυχωτές/τριες, διαχειριστές/τριες στη μικρο/μακροοργάνωση  κοινωνικών,  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων, σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο και σε διαφορετικά πλαίσια (όπως, σε Προγράμματα Υπουργείων, Δήμων, στην Οργάνωση λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων, σε Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Επιχειρήσεις και λοιπούς εργασιακούς χώρους, σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για το σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων κ. ο.κ.ε.).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, με βάση την επιστημονική  εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους, δύνανται να απασχολούνται στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και σε οποιαδήποτε άλλη θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά  δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/