Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/09/2018.

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης  στην Προσχολική  Ηλικία

Έδρα :

Διεύθυνση :  Νέα Χηλή, 68100  Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο : 25510 30046   Fax: 25510 30050 E-mail : secr@psed.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος  Επιστημών  της Εκπαίδευσης  στην Προσχολική  Ηλικία είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα  Σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων :

 • • Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης,
 • • Ψυχολογία,
 • • Παιδαγωγική – Διδακτική,
 • • Πολιτισμός και εκπαίδευση,
 • • Θετικές επιστήμες,
 • • Μεθοδολογία,
 • • Ξένες γλώσσες.

Επίσης περιλαμβάνει και Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης που αναπτύσσεται σε έξι εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία δεν είναι εφαρμογή απλώς κάποιων κανόνων ή προτύπων.

Τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο οι τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), για τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων που οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική προέλευση (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,  Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Εισαγωγή στην ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής, Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική, Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία, Διδακτική της ελληνικής γλώσσας, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ψυχολογία της υγείας, Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη, Φιλοσοφία της Παιδείας, Παιδαγωγική συμβουλευτική, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες  επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης  στην Προσχολική Ηλικία. Αποκτούν δε γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για:

 1. Την συγκρότηση μιας ευρείας ανθρωπιστικής παιδείας ικανής να ερμηνεύει κριτικά τις προκλήσεις της εποχής μας.
 2. Την κατανόηση και ερμηνεία επιστημονικών θεωριών και εννοιών από τον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης και την αποτελεσματική μεταφορά και εφαρμογή τους σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 3. Την κατανόηση των ποικίλων παραγόντων που συνδιαμορφώνουν την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 4. Την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
 5. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θεσμικούς και εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης.
 6. Tη διεύθυνση και τη λειτουργία νηπιαγωγείων.
 7. Τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία  μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/