Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/10/2017

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγική  Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έδρα :

Διεύθυνση :  3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης  53100, Φλώρινα
Τηλέφωνο :  23850 55001, Fax : 23850 55003, Ε-mail : efrai@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :  

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) το Τμήμα έχει ως αποστολή:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
 • να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
 • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

Το τμήμα χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Η διαμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικει­μένων, ο καθορισμός της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών των μαθημάτων και του περιεχομένου τους, καθώς επίσης και η θέση της Πρακτικής Άσκησης βασίστηκαν στις παρακάτω αρχές:
α. Η επιστημονική κατάρτιση του πτυχιούχου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να τον καθιστά ικανό να αντιμετωπίζει κριτικά το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του και την εκπαίδευση γενικά, να παρακολουθεί τις εξελίξεις των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και να προβαίνει ο ίδιος σε αυτοτελή έρευνα με σκοπό την παραγωγή νέας παιδαγωγικής και διδακτικής γνώσης (δάσκαλος επιστήμονας και ερευνητής).
β. Η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) του πτυχιούχου – υποψήφιου δα­σκάλου θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να τον καθιστά ικανό να εκπληρώνει με υπευ­θυνότητα και αποτελεσματικότητα παιδαγωγικό και διδακτικό έργο (δάσκαλος επαγ­γελματίας).
Προκειμένου ο φοιτητής να γίνει δάσκαλος επιστήμονας-ερευνητής και επαγγελματίας, θα πρέπει:
 • να έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και θεωρίες των Επιστημών της Αγωγής και να έχει εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία τους (παιδαγωγική κατάρτιση),
 • να έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις από τις επιστήμες από τις οποίες προ­έρχονται τα μορφωτικά αγαθά που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρό­γραμμα του δημοτικού σχολείου, αλλά και να έχει εισαχθεί στη μεθοδολογία των επι­στημών αυτών (κατάρτιση στις ειδικές επιστήμες),
 • να έχει αποκτήσει γνώσεις Διδακτικής των μαθημάτων που διδάσκονται στο δημο­τικό σχολείο (διδακτική κατάρτιση),
 • να έχει αναπτύξει παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του (πρακτική κατάρτιση).
γ. Στην πρακτική κατάρτιση (παιδαγωγική και διδακτική) και προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτικών συμβάλλει τα μέγιστα η πρακτική άσκηση στο δημο­τικό σχολείο, στον τόπο της συστηματικής αγωγής και διδασκαλίας (συνύφανση θεωρίας και πράξης).

δ. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ολιγοθέσιων σχολείων στη χώρα μας αλλά κυρίως οι ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού της σχολικής ηλικίας για ασφάλεια και σταθερότητα απαιτούν εκπαίδευση η οποία να καθιστά το δάσκαλο ικανό να διδάσκει όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος του δημοτικού σχο­λείου (πολυδύναμος δάσκαλος).

Τα Προγράμματα Σπουδών των  Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους..

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης του παιδιού, Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης, Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο, Παιδαγωγική της ένταξης, Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Ακαδημαϊκός αλφαβητισμός, Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας, Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας, Διδακτική της λογοτεχνίας, Διδακτική των κοινωνικών επιστημών, Τέχνες στην εκπαίδευση, Διδακτική των μαθηματικών, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Σύνδεση οικογένειας και σχολείου, Ψυχική υγεία και σχολείο, Μαθηματική ανάλυση, Εκπαιδευτική αξιοποίηση της σχολικής αυλής (περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος), Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Εικαστικές τέχνες στο δημοτικό σχολείο, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Παιδαγωγικής μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στη λαϊκή επιμόρφωση
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Προγράμματα Αλφαβητισμού Ειδικών Ομάδων της χώρας
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά  δικαιώματα  του δασκάλου προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία − Science, Environment and Technology in Education. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Επιστήμες της Αγωγής σε (3) κατευθύνσεις: α). στην Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες (Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της εκπαίδευσης) β). στις  Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες (Ιστορία – Πολιτισμός) και γ). στις Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (Διδακτική Μαθηματικών – Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Ιστορία, Τοπική Ιστορία: Έρευνα και Διδακτική. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Διδακτική των Μαθηματικών, σε συνεργασία  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):