Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/11/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Φιλοσοφική  Σχολή  

Τμήμα Ιταλικής   Γλώσσας και Φιλολογίας

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια

Τηλέφωνο:  210 7277488   210 727 7966  210 727 7910 Fax:  210 727 7489  Ε-mail: secr@ill.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tο τμήμα σκοπό έχει να προσφέρει  στους φοιτητές  τις απαραίτητες γνώσεις της ιταλικής  γλώσσας, της λογοτεχνίας και του ιταλικού  πολιτισμού και να καλύψουν τις ανάγκες της Εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα  το τμήμα έχει ως  αντικείμενο τη γλώσσα και τη λογοτεχνία μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα είχε, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων, σημάδια των oπoίων βρίσκουμε όχι μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και σε πολλές από τις συνήθειες της πατρίδας μας.  Η επαφή με την Ιταλία μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη όχι μόνο για τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και για όσους σπουδάζουν σύγχρονη Φιλολογία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών του  Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επικεντρώνεται στη γλώσσα, στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ιταλίας καθώς και στις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις των δύο χωρών Ελλάδας – Ιταλίας.

Τα μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας προσφέρονται στους φοιτητές σε όλα τα εξάμηνα σπουδών και αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εκπαιδευτική τους εξέλιξη. Τα γλωσσολογικά μαθήματα του Τμήματος στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της γλωσσολογικής επιστήμης. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων τόσο της θεωρητικής όσο και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και προσφέρουν ενημερωμένη γνώση πάνω στις πιο σύγχρονες τάσεις της θεωρητικής γλωσσικής ανάλυσης και της γλωσσικής διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα γλωσσολογικά μαθήματα νέων τεχνολογιών που διαθέτει το Τµήµα τα οποία προωθούν τη διεπιστημονική γνώση και διδάσκουν µε εργαστηριακές μεθόδους καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα.

Τα μαθήματα της Ιταλικής Λογοτεχνίας αποσκοπούν πρωταρχικά στη διδασκαλία των κυριότερων ειδών, ρευμάτων και συγγραφέων από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων στον χώρο της γραμματολογίας όπως και η βαθύτερη μελέτη των λογοτεχνικών ρευμάτων της έρευνας και διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμματολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λογοτεχνικές αλληλεπιδράσεις Ελλάδας-Ιταλίας. Οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της αφηματολογίας, να ασκηθούν στην κειμενική ανάλυση και τη χρήση της βιβλιογραφίας καθώς και στο χειρισμό του επιστημονικού λόγου, γενικότερα.

Τα μαθήματα Πολιτισμού εισάγουν τους φοιτητές στη μελέτη: α) της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ιταλίας, β) του κοινού ιστορικού παρελθόντος Ελλήνων και Ιταλών κατά τη διάρκεια της μακραίωνης βενετικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο (Βενετοκρατία – Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών), γ) του Ιταλικού Θεάτρου, δ) της Ιταλικής Τέχνης  και ε) της Ιταλικής Μουσικής.  Με τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές εισάγονται στις πολιτισμικές «προϋποθέσεις» του χώρου και των ανθρώπων που δημιούργησαν τη γλώσσα και τη λογοτεχνία της Ιταλίας, αντικείμενα που εξετάζονται διεξοδικά στο πλαίσιο των αντίστοιχων μαθημάτων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ιταλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Ιταλική Γλώσσα, Μετάφραση από τα Ιταλικά στα Ελληνικά Γενικών, Πληροφοριακών και Διαφημιστικών Κειμένων, Εισαγωγή στη Διδακτική των Ομιλουμένων Γλωσσών, Γλωσσολογία, Moρφoλoγία της Ιταλικής, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας, Ιταλική Λογοτεχνία, Περιγραφική Ανάλυση της Ιταλικής, Ιστορία της Ιταλίας, Σύγχρονη Ιταλική Ιστορία, Μεταφραστικά προβλήματα και μεταφραστικές στρατηγικές, Ανθρωπογεωγραφία της Ιταλίας, Ευθεία Μετάφραση Επιστημονικών Κειμένων, Μετάφραση Λογοτεχνικών  Κειμένων (από τα Ιταλικά στα Ελληνικά), Ηλεκτρονική Επεξεργασία Κειμένου για Διδακτική Χρήση, Συγκριτική Φωνητική, Συγχρονική και Διαχρονική  Περιγραφή των Ρωμανικών Γλωσσών, Ιταλική  Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Πολιτικό – Κοινωνικών  Ιδεών, κ.α.   Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στο τμήμα εξετάζεται επιπλέον στο μάθημα της  Ιταλικής  Γλώσσας.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργα­στούν :

 • στη στη δημόσια εκπαίδευση
 • ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαί­δευση
 • ως μεταφραστές
 • σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ιταλικής  γλώσσας 
 • σε Τράπεζες και Οργανισμούς.     

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Ιταλική Γλώσσας προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985)
 • Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34.
 • Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών: Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι.με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις: 

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας web site:  http://www.inital.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ):   web site: http://www.olme.gr/