Σχολή Ανθυποπυραγών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2017

.

Πυροσβεστική Ακαδημία

Σχολή Ανθυποπυραγών.

Αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση στα κατά κλάδο Πυροσβεστικά καθήκοντα, τόσο των ιδιωτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και των Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών που βρίσκονται στην ενέργεια για να γίνουν ικανοί στην εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.

Ειδικότερα, η εκπαίδευσή των Δοκίμων Ανθυποπυραγών εστιάζει :

 • στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
 • στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
 • στη διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
 • στη βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η οργανωτική δομή της εκπαίδευσης έχει ως συνθετικά στοιχεία:

 • Το ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκηση, Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευόμενοι)
 • Την υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα, εποπτικά μέσα)

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η εκπαίδευση:

 • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.
 • Να συντελέσει στη δημιουργία και διαμόρφωση υπευθύνων Αξιωματικών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση: εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Να παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκής για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
 • Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος..

Πυροσβεστική Εκπαίδευση Δοκίμων Ανθυποπυραγών

Κατά την διάρκεια των σπουδών του ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός πέρα από την ακαδημαϊκή μόρφωση που του παρέχεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, εκπαιδεύεται περαιτέρω στο πυροσβεστικό επάγγελμα από τη θέση του δόκιμου Αξιωματικού.

 • Με εκτέλεση Υπηρεσίας σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθήνας και Πειραιώς τόσο κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, όσο και κατά την θερινή περίοδο.
 • Με την συμμετοχή σε Πυροσβεστικές Ασκήσεις που διοργανώνονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Αρχηγείο  Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Με την συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες-ασκήσεις (απεγλωβισμοί-διασώσεις) που διοργανώνονται σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας.
 • Στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λειτουργεί Πρότυπος Πυροσβεστικός Σταθμός όπου οι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης ενός Πυροσβεστικού Σταθμού.

Ο μελλοντικός Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος

Σύμφωνα με την αποστολή της η Πυροσβεστική Ακαδημία προάγει μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Ανθυποπυραγών το πρότυπο του μελλοντικού Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί σε όλο το διάστημα της φοίτησής τους, αναπτύσσουν πυροσβεστικές και ακαδημαϊκές αρετές ώστε κατά την αποφοίτησή τους,

 • να έχουν διαμορφώσει πυροσβεστική συνείδηση και μόρφωση ανωτάτου επιπέδου
 • να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων.

Η διαμόρφωση και προαγωγή των ηθικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων του Δόκιμου Ανθυποπυραγού καθώς και η σωματική του υγεία και αντοχή, συνοδεύουν την ανάπτυξη διοικητικών και επαγγελματικών προσόντων με στόχο οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί αποφοιτώντας από την Σχολή να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα καθήκοντα τους ως νέοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος .

Περισσότερα στοιχεία στο επίσημο web site της Πυροσβεστικής Ακαδημίας:  http://academy.fireservice.gr/