Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 20/09/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891452,  2310 891451, 2310 891454 Fax: 2310 891285, 2310 891307 E-mail: iessecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές, με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καταστούν ικανοί να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών, οικονομικών και πολιτικών Σχέσεων.

Αποστολή του Τμήματος είναι η μελέτη και η διδασκαλία αυτών των γνωστικών αντικειμένων καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα στη στελέχωση υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/ Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τμήματος τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, τα οποία είναι : Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές, με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καταστούν ικανοί να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών, οικονομικών και πολιτικών Σχέσεων. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 • Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία ή
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρίτου έτους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Μαθηματικά, Στατιστική, Ξένη Γλώσσα, Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσια Οικονομική, Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών, Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Μικροοικονομική Ανάλυση, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Οικονομετρία, Διεθνές ΜΑNAGEMENT, Διεθνές ΜARKETING, Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, Ευρωπαϊκή Θεσμική Ανάπτυξη και Εθνικό Συμφέρον, Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία, Συγκριτική Πολιτική και Εκλογική Συμπεριφορά στην Ευρώπη: Ευρωεκλογές και Εθνικές Εκλογές, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική : Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη. κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Για την εισαγωγή στο  τμήμα αυτό απαιτείται  επιπλέον εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα Αγγλική Γλώσσα ή Γαλλική Γλώσσα ή Γερμανική Γλώσσα ή Ιταλική Γλώσσα.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του τμήματός μπορούν να εργαστούν :

 • Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ.
 •  Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), Unite Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.
 • Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Το κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας». Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης.
 • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ).
 • Προξενεία και πρεσβείες (κατόπιν αποφοίτησης από τη Διπλωματική Ακαδημία).
 • Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης).
 • Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές.
 • Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ).
 • Μ.Μ.Ε.
 • Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, (άδεια άσκησης και κατοχύρωση επαγγέλματος), ενώ οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site:http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης web site:http://hpsa.gr..