Μηχανικών Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 13/10/2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50100 Κοζάνη

Τηλέφωνο: 24610 56750, 24610 56606 Fax: 24610 56603 E-mail: enveng@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση Μηχανικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την κάλυψη των αναγκών για την συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, την υλοποίηση των απαραίτητων βιομηχανικών και τεχνικών έργων και την παραγωγή των απαιτούμενων ποσοτήτων ενέργειας, διασφαλίζοντας την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων καθώς και την ισορροπία του οικοσυστήματος με την ταυτόχρονη διατήρηση των πόρων που μας προσφέρει το περιβάλλον (αέρας, νερό, έδαφος, οικοσυστήματα).

Ο στόχος και η αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος εστιάζεται στους παρακάτω άξονες:

 • Στην εκπαίδευση μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον.

 • Στην διεπιστημονική έρευνα του περιβάλλοντος με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών τεχνολογιών που θα αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

 • Στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην κοινωνία, στην πολιτεία και στους σχετικούς κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις:

Οι φοιτητές, με χρήση των επιστημονικών διαδικασιών, μαθαίνουν να διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος, να αποφεύγουν τη δημιουργία ή επιδείνωση των σημερινών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να σχεδιάζουν μονοπάτια ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να προσφέρει στο φοιτητή τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές της μηχανικής, καθώς επίσης και των θετικών (μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας), κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, εξασφαλίζοντας την άρτια κατάρτισή του για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, διαχείριση υδατικών πόρων, αστικά δίκτυα αποχέτευσης και δίκτυα άρδευσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει α). υποχρεωτικά μαθήματα και (β) τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα.

Το τμήμα έχει δεχτεί τους πρώτους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Φυσική, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Οικολογία, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Χημεία, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Γεωδαισία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες & Στατιστική, Αντοχή των Υλικών, Ρευστομηχανική, Έλεγχος Θορύβου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Νερού, Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική, Μαθηματικές Μέθοδοι στη Περιβαλλοντική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα, Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση και Επεξεργασία Απορριμμάτων, Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Σχεδιασμός Σταθμών Μεταφόρτωσης και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Περιβαλλοντική Υδραυλική, Σεισμολογία και Αντισεισμικός Κώδικας, Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις, Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί :

 • στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος,
 • την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος,
 • καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα,
 • σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μόνος του ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του,
 • σε υπουργεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών, της Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και της Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.
 • Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικές παροχές και επιδόματα ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας ή του φορέα όπου απασχολείται.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στους διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος μπορούν να ανατίθενται:

 • Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και Διεθνών Οργανισμών, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον,

 • Η εκπόνηση και/ή ο έλεγχος μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

 • Εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.

Τα αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος άπτονται των παρακάτω βασικών πεδίων:

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος (δημόσια έργα, απόβλητα, απορρίμματα, κτίρια, βιομηχανικές μονάδες),

 • Μελέτες διαχείρισης και προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών

 • Μελέτη, Κατασκευή και Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων:

  • Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  • Επεξεργασίας & Διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και αγροτικών / κτηνοτροφικών υπολειμμάτων

  • Επεξεργασίας & Διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων

  • Επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων

 • Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση:

  • Επιφανειακών και Υπογείων Νερών

  • Αέριων Εκπομπών

  • Υδραυλικών έργων

 • Συστήματα ελέγχου ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους

 • Εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών και αποκατάσταση υπογείων νερών

 • Έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Μελέτες περιβαλλοντικά φιλικών θερμοδυναμικών κύκλων και εγκαταστάσεων εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων

 • Μελέτες ροών ενέργειας στην αστική θερμική νησίδα,

 • Τεχνικοί Ασφάλειας σε επιχειρήσεις Α, Β ή Γ κατηγορίας,

 • Σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δημόσιος τομέας, οργανισμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα, ένοπλες δυνάμεις, εκκλησία, κ.λ.π.),

 • Περιβαλλοντικοί έλεγχοι βιομηχανικών προϊόντων,

 • Εποπτεία εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και εγκαταστάσεων.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να απασχοληθεί είτε ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας σε φορείς του δημοσίου (π.χ., Υπουργεία, ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, κα) και του ιδιωτικού (π.χ. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Τεχνικές εταιρείες, Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κα) τομέα καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Επιπλέον, εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ12.13 για τον διορισμό τους στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 204, τ.Β΄/2.3.2001 και ΦΕΚ 328, τ.Β΄/28.2.2008).

Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος εγγράφονται ως μέλη στο ΤΕΕ είτε στην βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού ή του Χημικού Μηχανικού και ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με την νομοθεσία, ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί είτε να εγγραφεί ως μελετητής στις Κατηγορίες Μελετών (27): Περιβαλλοντικές Μελέτες και (13): Υδραυλικά Έργα, ή μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Έργα Βιομηχανικά-Ενεργειακά (ισχύει μόνο αν έχει εγγραφεί στην βασική ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού)

 • Έργα Υδραυλικά (ισχύει μόνο αν έχει εγγραφεί στην βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού)

 • Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων

 • Έργα Πρασίνου.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών δίνεται στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος η Κατηγορία 13- Υδραυλικών Έργων.

Με την απόφαση αυτή, όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου,  ο Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 • Κατ. 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Κατ. 13- Υδραυλικά Έργα

ή μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου. Αν ο Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού τότε δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

Αν ο Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει εγγραφεί στο ΤΕΕ με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού τότε δύναται αντίστοιχα να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ:

 • Έργα Υδραυλικά
 • Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το  Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934 ΦΕΚ 412, τ.Α’ : “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού, καθώς και του  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τ.Α’).
 • Οι απόφοιτοι των τμημάτων  Μηχανικών Περιβάλλοντος  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :