Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 .το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/09/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Παιδαγωγική Σχολή  

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 995064, 2310 995065, 2310 995086, E-mail : info@nured.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση ατόμων που θα ασχοληθούν με  την  Προσχολική Ηλικία. Το Τμήμα επίσης αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα  δραστηριοτήτων έρευνας σε σύνδεση με τις διεθνείς επιστημονικές  εξελίξεις και τις εθνικές κοινωνικές ανάγκες. Οι απόφοιτοι του  τμήματος  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορούν να εργαστούν  στην πρωτοβάθμια δημόσια και Ιδιωτική  εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προετοιμασία παιδαγωγών για παιδιά προσχολικής ηλικίας και εν γένει επιστημόνων στον τομέα της αγωγής και της εκπαίδευσης.
.
Μέσω των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να προάγουν την παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής.
.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
 • Σχεδιάζει προγράμματα που βασίζονται στην εις βάθος κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού.
 • Χρησιμοποιεί ευέλικτα ποικίλες διδακτικές μεθόδους και μέσα ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
 • Εφαρμόζει, μελετά κριτικά και αξιολογεί τα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση.
 • Σέβεται και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα.
 • Εργάζεται σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα με διεθνή χαρακτηριστικά.
 • Επικοινωνεί με τα παιδιά, τους συναδέλφους, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
 • Δημιουργεί και διατηρεί ασφαλή και υγιή μαθησιακά περιβάλλοντα. Εφαρμόζει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης.
 • Εκφράζεται δημιουργικά σε πολλά και διαφορετικά πεδία.
 • Διεξάγει έρευνα σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος, αποκτούν ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης μικρών παιδιών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας.
.
Εκτός από τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις και ικανότητες που έχουν σχέση με την επικοινωνία σε μία ξένη γλώσσα και με τη χρήση των ΤΠΕ.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Φυσιολογία της Μάθησης, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Παιδική Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Ευαισθητοποίηση στην Δυναμική των Ομάδων, Παραμύθι για Παιδιά: Λαϊκό και Έντεχνο, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές,  Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Εισαγωγή στην Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική, Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Συμβουλευτική Γονέων, κ.α.   Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  μπορούν να εργαστούν:

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά  δικαιώματα  του Νηπιαγωγού  προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/