Μουσικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2017

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Καλών Τεχνών  

Τμήμα  Μουσικών Σπουδών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 99.1801,99.1817,99.1833 FAX : 23109.91815 E-mail :  info@mus.auth.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών  είναι να αναδείξουν ικανούς επιστήμονες, ώστε να ασχοληθούν με τη Μουσικολογία, τη Μουσικολογική έρευνα και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα που λειτούργησε στην Ελλάδα προσφέροντας σπουδές με έμφαση στον κλάδο της Μουσικολογίας, της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης (έτος ίδρυσης 1985). Στα 30 έτη από την ίδρυσή του, το ΤΜΣ έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο πολλαπλών ερευνητικών και δημιουργικών πρωτοβουλιών, εισάγοντας σύγχρονες μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική εμπειρία και προετοιμάζοντας νέους ερευνητές, παιδαγωγούς, συνθέτες, και επαγγελματίες της μουσικής με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, ελεύθερη δημιουργική σκέψη και προοπτικές για διεθνή σταδιοδρομία.

H κατάρτιση άρτια εκπαιδευμένων μουσικών, με έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της σύνθεσης, της τεχνολογίας και της μουσικής στην κοινωνία, αποτελεί κεντρικό στόχο του Τμήματος. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την συστηματική καλλιέργεια και ενθάρρυνση πολύπλευρων δημιουργικών, κριτικών, ερευνητικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων στα πλαίσια των μαθημάτων, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών/τριών τόσο σε εφαρμοσμένες όσο και σε θεωρητικές ερευνητικές πρωτοβουλίες με τεκμηριωμένο επιστημονικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική επαφή των φοιτητών/τριών με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με κοινωνικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, πολιτιστικούς φορείς, μουσικά σύνολα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενθαρρύνοντας έτσι έναν ανοιχτό, κριτικό διάλογο πάνω στο ίδιο το αντικείμενο των μουσικών σπουδών, και τις πολύπλευρες εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Το Τμήμα εξειδικεύεται τόσο στις κλασικές ιστορικές, θεωρητικές και συστηματικές σπουδές της έντεχνης δυτικής και Βυζαντινής μουσικής όσο και στις δημοτικές & τοπικές μουσικές παραδόσεις των ευρύτερων Βαλκανίων και της Μεσογείου. Φοιτητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και ανάδειξη της προφορικής μουσικής κληρονομιάς, αφενός μέσω της τεκμηρίωσης (ηχογραφήσεις & καταγραφές σε παρτιτούρα) και αφετέρου μέσω της διάδοσης και συνέχισής της μέσα από τακτικές συναυλίες και εκδηλώσεις.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατης βαθμίδας στους κλάδους της Μουσικολογίας, της Mουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης.

Η Mουσικολογία ως σύγχρονος κλάδος πανεπιστημιακών σπουδών διαμορφώθηκε προς το τέλος του περασμένου αιώνα και θεωρήθηκε ως μία κυρίως ιστορική επιστήμη με σημαντικούς ειδικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν μόνο έμμεση ή και δεν έχουν καμιά σχέση με τις ιστορικές μεθόδους εξέτασης του αντικειμένου τους. Σήμερα γίνεται γενικά παραδεκτή η διαίρεση της μουσικολογίας σε τρεις μεγάλους κλάδους:

 • Iστορική μουσικολογία
 • Συστηματική μουσικολογία
 • Εθνομουσικολογία – Mουσική λαογραφία

Αν και καθένας απ’ αυτούς τους κλάδους έχει πολλές επιμέρους υποδιαιρέσεις, στην πλειοψηφία των πανεπιστημιακών ή άλλων ανωτάτων σχολών της Eυρώπης και της B. Αμερικής τουλάχιστον, η Mουσικολογία αποτελεί ενιαίο κλάδο σπουδών, όπου κυριαρχεί η Iστορική Mουσικολογία.
Aυτό δεν έχει σχέση μόνο με την εξελικτική πορεία των ειδικών κλάδων της μουσικολογίας – δηλαδή το γεγονός ότι η αυτοτέλειά τους σε σχέση με την ιστορική μουσικολογία ήταν για πολύ καιρό αμφισβητήσιμη, όπως επίσης και το γεγονός ότι πολλοί από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της συστηματικής μουσικολογίας και της εθνομουσικολογίας προέρχονται και σήμερα ακόμα από το χώρο της ιστορικής μουσικολογίας και με το πεδίο δραστηριοτήτων, που προσφέρονται σ’ ένα νέο μουσικολόγο – αλλά και με την επικρατούσα διεθνώς στη μουσικολογία αντίληψη για τον ενιαίο χαρακτήρα της επιστήμης και τη σχέση μεταξύ των επιμέρους κλάδων της.

Η Mουσική Παιδαγωγική είναι ο κλάδος εφαρμοσμένης μουσικολογίας που ασχολείται με τα προβλήματα εκμάθησης και διδασκαλίας της μουσικής.

Στη διαμόρφωση της Mουσικολογίας για πρώτη φορά στην Eλλάδα ως ιδιαιτέρου πανεπιστημιακού κλάδου σπουδών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

 • οι διεθνώς κυρίαρχες απόψεις για το περιεχόμενο της μουσικολογίας ως επιστήμης και αντίστοιχα ως κλάδου πανεπιστημιακών σπουδών
 • οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας
 • οι δυνατότητες του Tμήματος Mουσικών Σπουδών σήμερα και στο άμεσο μέλλον.

Mία από τις πρώτες ανάγκες, που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα πανεπιστημιακό Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Eλλάδα είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη της Mουσικής Παιδαγωγικής ως εφαρμοσμένου κλάδου της μουσικολογίας με σκοπό την εκπαίδευση μουσικοπαιδαγωγών καθηγητών μουσικής για τη στελέχωση των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, και μουσικοπαιδαγωγών – ερευνητών για την κάλυψη των αναγκών της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. στα Παιδαγωγικά Tμήματα Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών, που έχουν ιδρυθεί σε διάφορα πανεπιστήμια), καθώς επίσης και με σκοπό την προώθηση της μουσικοπαιδαγωγικής έρευνας τόσο στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της μουσικοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης.

Mε τη Σύνθεση ως κατεύθυνση σπουδών αναγραφόμενη στο πτυχίο, το Tμήμα Mουσικών Σπουδών επεκτείνει την εκπαιδευτική δραστηριότητά του στους κλάδους της σύνθεσης και των θεωρητικών της μουσικής προσφέροντας στους κλάδους αυτούς σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου. Oι σπουδές αυτές απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες που αφενός έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για ειδικές και ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές σύνθεσης, αφετέρου δε έχουν ειδικό ενδιαφέρον και ικανότητες για ολοκληρωμένη κατάρτισή τους στα προχωρημένα θεωρητικά της μουσικής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών αποσκοπεί στην προετοιμασία επιστημόνων ικανών να προάγουν την επιστήμη της μουσικολογίας και των σύγχρονων διεπιστημονικών κλάδων της. Ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για δημιουργία ή/και διαμόρφωση επαγγελματικά καταρτισμένων Mουσικολόγων, Μουσικών Εκπαιδευτικών και Συνθετών, μέσα από την μελέτη και κατανόηση των πρακτικών, ιστορικών, συστηματικών και παιδαγωγικών διαστάσεων της μουσικής. Ειδικά σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομειμς της Εκπαίδευσης, της Τέχνης και του Πολιτισμού.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, όπως διαφαίνεται από τα μαθήματα, τα σεμινάρια και το θέμα της διπλωματικής εργασίας), οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
 • διδάξουν Μουσική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στα Μουσικά Σχολεία,
 • διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας (Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία, κ.α.)
 • αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συγγράψουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα πλαίσια γραπτών ή οπτικοακουστικών μέσων,
 • συνθέσουν πρωτότυπη οργανική, φωνητική, ορχηστρική ή/και ηλεκτροακουστική μουσική,
 • διδάξουν θεωρητικά της μουσικής και της σύνθεσης σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές και Μουσικά Σχολεία,
 • χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα πλαίσια
 • διοργανώσουν ή/και συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής
 • συντονίσουν ή/και διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής
 • αναλαμβάνουν βοηθητικούς, συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής, και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μουσικολογία, Βυζαντινή Μουσική, Γενική Επισκόπηση Ιστορίας της Μουσικής, Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής, Εθνομουσικολογία και Μουσική Λαογραφία, Ελληνική Δημοτική Μουσική, Μουσική Ακουστική, Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Εθνομουσικολογίας, Μουσική Παιδαγωγική, Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ,   Αρμονία, Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας, Ιστορία και Επιστημολογικά Προβλήματα της Μουσικολογίας,  Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση, Πιάνο,  Βυζαντινή Μουσική, Τραγούδι και Χορωδία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική,  Μουσική Εικονογραφία, Μουσική Παιδαγωγική, Διδακτική της Μουσικής, Συστήματα Μουσικής Αγωγής,  Εξελικτική Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Ξένη Γλώσσα,  κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα (αρμονία και έλεγχο μουσικών ακουστικών ικανοτήτων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • στην εκπαίδευση, δημόσια  (Γενικά και Μουσικά Σχολεία) και ιδιωτική (ωδεία, μουσικές σχολές)
 • σε ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς
 • ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, κινηματογράφο
 • στούντιο ήχου και εικόνας, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων
 • βιβλιοθήκες, εκδοτικούς οίκους και μουσεία
 • σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, και σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή
 • σε χορωδίες και ιερούς ναούς
 • μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του μουσικολόγου είναι τα αντίστοιχα του μουσικού, ενώ ακολούθως υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμα αυτό νομικά, καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσμο Μουσικών Ελλάδας.
 • Όταν εργάζεται ως μουσικός στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  του  προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)   και  το   ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993) και Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ 2279 τ.Β΄/10.11.2008) για τον καθορισμό των ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία,  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα, εφόσον είναι διορισμένος στο Δημόσιο.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)  , και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

 • Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τίτλο: Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία σε συνεργασία με το τμήμα Θεολογίας. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

 Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία