Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Πολυτεχνική Σχολή  

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 995401 Fax 2310 995978 E-mail: webmaster@topo.auth.gr και facebook.com/topo.auth.gr/

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάδειξη τεχνικών επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τοπογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες και ειδικότερα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν στοιχεία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα το τμήμα καταρτίζει τους Επιστήμονες ώστε να προσδιορίζουν θέσεις πάνω στη γη, να αποτυπώνουν εκτάσεις, να χαρτογραφούν περιοχές, να αναλύουν και να οργανώνουν τον χώρο.

Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού συντίθεται από επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα όπως είναι η Γεωδαισία, η Φωτογραμμετρία, η Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση, η Χαρτογραφία, η Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, το Κτηματολόγιο, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η οργάνωση του πολυδιάστατου χώρου, καθώς και η μελέτη Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Τεχνικών Έργων. Κομβικό σημείο και πλεονέκτημα της ειδικότητας του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού αποτελεί η υψηλού επιπέδου αντίληψη και γνώση των χωρικών ιδιοτήτων του γεωγραφικού χώρου και της ακρίβειάς τους αφενός, και η ικανότητα άρτιας περιγραφής και ολοκλήρωσης της γεωπληροφορίας σε συστήματα γεωπληροφορικής αφετέρου. Ειδικότερα τα τελευταία 15 έτη, όλα τα παραδοσιακά αντικείμενα της Σχολής έχουν αποκτήσει νέα διάσταση και δυνατότητες, κυρίως με τη είσοδο σύγχρονων τεχνολογιών, όπως της δορυφορικής τεχνολογίας, των ψηφιακών συστημάτων, της πληροφορικής και των τεχνολογιών γνώσης.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών παρέχει στους φοιτητές ένα υπόβαθρο Γεωμετρίας, Μηχανικής και Γεωπληροφορικής και επακόλουθες σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την καταγραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, όπως επίσης και με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση περιβαλλοντικών τεχνικών παρεμβάσεων.
Ειδικότερα, μετά την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος, ανάλογα και με την εξειδίκευση που επέλεξαν και τη διπλωματική τους εργασία, είναι κάτοχοι εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σχετικών με:
.
 • την πραγματοποίηση επίγειων και δορυφορικών (GPS, LIDAR κτλ) γεωδαιτικών και γεωφυσικών μετρήσεων υψηλής ακρίβειας με χρήση εξειδικευμένων οργάνων και μεθόδων
 • τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε διάφορες κλίμακες
 • τηνανάλυσηπαρατηρήσεωνμεχρήσηστατιστικώνκαιάλλωνεπιστημονικώνμεθόδων
 • τη μελέτη και παραγωγή κάθε είδους χαρτών σε διάφορες κλίμακες
 • τη σύνταξη μελετών Κτηματολογίου
 • τη μελέτη και χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 • την επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρικές μεθόδους
 • την επεξεργασία παγχρωματικών, πολυφασματικών, υπερφασματικών και παγχρωματικών εικόνων τηλεπισκόπησης και εικόνων RADAR για την εξαγωγή θεματικής πληροφορίας
 • τη σύνθεση γεωγραφικών χαρτών και ατλάντων
 • τη σύνταξη χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών
 • τη σύνταξη μελετών συγκοινωνιακών έργων και έργων μεταφορών
 • τη σύνταξη υδρολογικών και μελετών υδραυλικών έργων
 • τη σύνταξη μελετών υγειονομικής τεχνολογίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • την παροχή συμβουλών / συμβουλευτικής υποστήριξης στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής και τέλος
 • την παροχή εκπαίδευσης σε ειδικούς επιστήμονες για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ στις συναφείς με την επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ειδικότητες.
Τα πρώτα έξι εξάμηνα το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει μαθήματα υποδομής και κορμού που παρέχουν στο φοιτητή τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις. Κατα τη διάρκεια των τριών επόμενων εξαμήνων οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα εξειδίκευσης του τομέα (Α. Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Β. Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Γ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων). Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου οι φοιτητές πραγματοποιούν τη διπλωματική τους εργασία. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και πραγματοποιείται στο 7ο εξάμηνο.
Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους..

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134437/Ζ1  (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων..

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Φυσική, Γεωπληροφορική, Τοπογραφικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Τοπογραφικές αποτυπώσεις, Σχεδίαση με Η.Υ., Εισαγωγή στη χαρτογραφία, Βάσεις δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, Φυσικό περιβάλλον των μετρήσεων, Συστήματα αναφοράς και χρόνου, Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας, Φωτογραμμετρία, Εφαρμογές μαθηματικών, Εφαρμοσμένη υδραυλική,  Το δορυφορικό σύστημα GPS, Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί, Αναλυτική φωτογραμμετρία, Γεωγραφία και ανάλυση χώρου, Συγκοινωνιακή τεχνική, Υδραυλική ανοικτών αγωγών, Οδοποιία, Κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπιση, Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική ανάλυση, Εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων και τοπογραφικές μελέτες, Σχεδιασμός μεταφορών, Τεχνική Υδρολογία, Συστήματα αστικών μαζικών μεταφορών, Υπολογισμός και σχεδίαση συγκοινωνιακών έργων με Η.Υ.,  Περιβαλλοντική τεχνική, Πολιτική γης και νομοθεσία, Ασκήσεις Υπαίθρου, κ.α.    Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες
 • στον ιδιωτικό τομέα,
 • ως Μελετητές Δημοσίων Έργων, αφού πρώτα αποκτήσουν Μελετητικό Πτυχίο, τέσσερα  χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • στην Εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • σε Γραφεία Μελετών Έργων και σε Τεχνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες, στη βιομηχανία,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας Μελετητικό Γραφείο, Τεχνικό Γραφείο ή Εργοληπτική Επιχείρηση (ανάληψη Έργων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα).

ασχολούμενος κυρίως με:

 • τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του γεωγραφικού χώρου και του περιβάλλοντος (χαρτογραφία, αποτύπωση εκδόσεων, προσδιορισμός θέσεων πάνω στη γη),
 • την ανάλυση και οργάνωση χώρου,
 • συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, δομικά και τεχνικά έργα.

Ασκώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα που τους παρέχει  η κείμενη νομοθεσία, ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός κατόρθωσε στις δεκαετίες, που πέρασαν και μέχρι σήμερα να είναι ένας καταξιωμένος μηχανικός όχι μόνο στις καθαρά τοπογραφικές εργασίες αλλά και ως εργολήπτης δημοσίων έργων και μελετητής χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν νέες διαστάσεις και θα διαμορφώσουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού στα επόμενα χρόνια.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 7 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου – Τοπογράφου προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού: εδώ  

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών: web site: http://www.psdatm.gr/