Πολιτικών Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 08/11/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Πολυτεχνική Σχολή  

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 995851, 995613, 995853, 995861 E-mail : info@civil.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα  σκοπό έχει  την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δομικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών επιδιώκει ο νέος πολιτικός μηχανικός να εφοδιάζεται κατ΄αρχήν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αποκτά ένα σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια ο προσανατολισμός των μαθημάτων που διδάσκονται κινείται στο καθ΄αυτό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Τα μαθήματα κορμού καλύπτουν τα 7 πρώτα και μέρος του 8ου εξαμήνου. Η ειδίκευση, η οποία αρχίζει στο 8ο εξάμηνο, συνεχίζεται στο 9ο και 10ο εξάμηνο με παρακολούθηση μαθημάτων και ολοκληρώνεται στο 10ο εξάμηνο με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα διάρκειας ενός εξαμήνου, στον τομέα ειδίκευσης που επιλέγει κάθε φοιτητής. Είναι ωστόσο δυνατόν ο φοιτητής να επιλέξει και να εκπονήσει διατομεακού τύπου διπλωματική εργασία με τη συνεργασία διδασκόντων από διαφορετικούς Τομείς του Τμήματος.

Με βάση τα παραπάνω επιδιώκεται ο νέος πολιτικός μηχανικός να εφοδιάζεται κατ’ αρχάς με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αποκτά ένα σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο. Κατόπιν ο προσανατολισμός των μαθημάτων που διδάσκονται κινείται στο καθαυτό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα εξειδίκευσης σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις του: α). Επιστήμη και Τεχνολογία των Κατασκευών, β). Υδραυλική και Τεχνική Περιβάλλοντος, γ). Γεωτεχνική Μηχανική και δ). Μεταφορές, Συγκοινωνιακή Υποδομή, Διαχείριση Έργων & Ανάπτυξη.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνική Μηχανική, Παραστατική Γεωμετρία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία, Τεχνικές Σχεδιάσεις, Δομικά Υλικά, Γεωλογία Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Οικοδομική, Γεωδαισία, Μηχανική Ρευστών, Εφαρμοσμένη Στατική, Υδραυλική, Συγκοινωνιακές Τεχνικές, Φωτογραμμετρία – Γεωπληροφοριακά Συστήματα, Εδαφομηχανική, Υδραυλικά έργα, Οδοποιία, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Μεταλλικές Κατασκευές, Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων, Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις, Λιμενικά Έργα, Πυροπροστασία των Κατασκευών, Υδροδυναμικά έργα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική υδραυλική, Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, Ενεργειακός σχεδιασμός και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, Γεωτεχνική σεισμική μηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών έργων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

  • ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες),
  • ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά με την ειδικότητά του υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών),
  • ως συγκοινωνιολόγοι και ως υδραυλικοί μηχανικοί,
  • σε οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
  • ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες,
  • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
  • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.  web site:http://www.spme.gr/