Πολιτικών Επιστημών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/09/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών  Επιστημών 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 995270, 2310 995395, 2310 995397, Fax: 2310 995391, E-mail: info@polsci.auth.gr  και facebook.com/groups

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών στις παραδοσιακές και σύγχρονες διαστάσεις του, με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα, καθώς και να εκπαιδεύει τους φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενό του και να παρέχει επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών.

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων: των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών. Χειρίζεται, δηλαδή, και επιχειρεί να μεταδώσει τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της σύστασης και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται όπως ρητά αναφέρει από την αναγκαία ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής ανάλυσης με στόχο την πολυδιάστατη και διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής δράσης και των πολιτικών δομών. Στοχεύει στην διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να περιγράφουν και να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα. Υπηρετεί, δε, πάνω απ’ όλα, την προαγωγή της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας που οφείλει να χαρακτηρίζει τον δημοκρατικό θεσμό του δημόσιου πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι εξοπλισμένοι με:

Το αναγκαίο γνωστικό απόθεμα (θεωρητικό, εννοιολογικό και αναλυτικό) που τους επιτρέπει να χαρτογραφούν και να κατανοούν επιστημονικά τα πολιτικά φαινομένα: τους πολιτικούς θεσμούς, τις πολιτικές διαδικασίες και τους ανταγωνισμούς, όπως αναπτύσσονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο..

Τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες (ποσοτικές και ποιοτικές) ερευνητικές παραδόσεις της πολιτικής επιστήμης και συναφών επιστημών, που τους καθιστούν ικανούς να αναλύουν τις σχέσεις των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.
.
Την κριτική ικανότητα που προικίζει κάθε πολιτικό επιστήμονα με τη δυνατότητα να περιγράφει και να ερμηνεύει ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές, και να υποστηρίζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα.
.
Τα πρακτικά εφόδια που επιτρέπουν την συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων, την επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές (συμβατικές και ηλεκτρονικές), την επιστημονική διερώτηση και την ανάπτυξη οργανωμένων και πειστικών επιχειρημάτων στον γραπτό και προφορικό λόγο, τον χειρισμό πολλαπλών ερεθισμάτων και προκλήσεων με συνθετικό τρόπο, την αποτελεσματική ατομική και συλλογική εργασία, την συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση επιστημονικών και επαγγελματικών εγχειρημάτων με κοινωνική, δημοκρατική και ηθική υπευθυνότητα.
.
Στο εφαρμοσμένο επίπεδο των επαγγελματικών προοπτικών, τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες προσδίδουν στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών την ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών σε ποικίλους τομείς απασχόλησης. Ενδεικτικά, μπορεί να γίνει αναφορά στο δηµόσιο και τις υπηρεσίες του, από τον διοικητικό µηχανισµό του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης µέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το διπλωµατικό Σώµα, στον ιδιωτικό τοµέα (εταιρείες δηµοσκοπήσεων, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εταιρείες διαφήµισης και επικοινωνίας, μελετητικά γραφεία, κ.λπ.), σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς ή Περιφερειακούς Οργανισµούς..
.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Πολιτική Επιστήμη, Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης, Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα, 1830 – 1940, Το κυπριακό ζήτημα, Τα πολιτικά συστήματα στα Βαλκάνια, Διοικητική οργάνωση του κράτους, Χώρος και εκλογική ανάλυση, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεωρίες για τον ολοκληρωτισμό, Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη, Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες, Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες, Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες,  Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα, Σύγχρονες θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου, Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια, Οντολογία και πολιτική, Εμφύλιοι πόλεμοι στο σύγχρονο κόσμο, Νέα κοινωνικά κινήματα, Αγγλικά, κ.α.  Πιο αναλυτικά  

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί :

 • στη δημόσια διοίκηση, στη Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • σε γραφεία περιφερειών, εθνικούς ή διεθνείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς,
 • σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, ως διπλωμάτες (ιδιαίτερα στην κοινοτική διπλωματία),
 • σε φορείς που ασχολούνται με την πολιτική ανάλυση, την πολιτική θεωρία και τις διεθνείς σχέσεις,
 • στα μέσα ενημέρωσης και σε εταιρείες δημοσκόπησης, δημοσίων σχέσεων και εισαγωγών
 • επίσης ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των   πτυχιούχων Πολιτικών Επιστημόνων   είναι  αντίστοιχα,  του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμα, αν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης. web site: http://hpsa.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων. web site: http://penpe13.blogspot.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/