Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/12/2017

Ο τομέας ς Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού διαθέτει την  παρακάτω  ειδικότητα :

 • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Μαθήματα:

Β’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Οικοδομικό Σχέδιο

2. Τοπογραφία

2Θ + 3Ε

3. Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία

4. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

2Θ + 2Ε

5. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ

6. Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

6. Αγγλικά Τομέα

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567 τ.Β’/02.06.2016)

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Αρχιτεκτονικό  Σχέδιο

2. Οικοδομική

3. Σχέδιο  Πολιτικού  Μηχανικού και Έργων Υποδομής

1Θ + 2Ε

4. Έφαρμογές  Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

5. Οργάνωση  Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί ως:

 • Τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού.
 • Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
 • Εκτιμητής κόστους.
 • Σχεδιαστής.
 • Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
 • Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
 • Εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ο απόφοιτος  της ειδικότητας  Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί  να:

 • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
 • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής.
 • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
 • Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
 • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
 • Υπολογίζει  απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
 • Σχεδιάζει  μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ,Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Νομοθεσία: Π.Δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257 τ.Α’/05.11.2003)
Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ανεξάρτητος επαγγελματίας έπειτα από ένα  (1) έτος προϋπηρεσίας (εργασία ύστερα από παραγγελία Μηχανικού).Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Τέλος για την καλύτερη κατανόηση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτά ο μαθητής στο τομέα Δομικών Έργων, παραθέτουμε  κάποια ενδεικτικά  έργα – εργασίες  μαθητών &  Εκπαιδευτικών:

.