Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 08/06/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 Τμήμα Δασοπονίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος   (Καρπενήσι)

Έδρα :

Διεύθυνση : Τμήμα Δασοπονίας & Φ.Π.  36100 Καρπενήσι
Τηλέφωνο :2370-23282,   22370-25063,  22310-60286 Fax : 22370 – 24035  E-mail : dasokarp@teilam.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιοοικολογικών, φυσικών τεχνικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος   έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.  

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Δασική Εδαφολογία, Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών, Δασική Βοτανική (Γυμνόσπερμα), Βιολογία Αγριας Πανίδας, Βιομετρία, Οικολογία-Περιβάλλον, Τοπογραφία, Μηχανική, Εδαφομηχανική, Αποτυπώσεις-Χαράξεις, Τηλεπισκόπηση Φυσικού Περιβάλλοντος, Δενδρομετρία, Υλοχρηστική, Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα), Δασική Οικονομική & Εκτιμητική, Δασική Τεχνολογία Ξύλου, Δασική Οικολογία, Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία, Υδρολογία – Προστασία λεκανών απορροής, Δασοπροστασία, Δασικές Πυρκαγιές, Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία, Εφαρμοσμένη Δασοκομική, Δασική Αναψυχή-Οικοτουρισμός, Δασοκομία Πόλεων, Δασική Γενετική, Λιβαδοπονία, Δασική Διαχειριστική, Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές-Βιότοποι, Σχεδιασμός & Κατασκευή δασοτεχνικών έργων, ΓΣΠ & Χαρτογραφία δασικών πόρων, Δεοντολογία επαγγέλματος, Διαχείριση άγριας ζωής & Προστατευόμενων φυσικών περιοχών, Δασική Πολιτική, Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Δασικό Κτηματολόγιο, Δομικές Κατασκευές Ξύλου, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Δασοπόνοι και Διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και εποπτευόμενους από το δημόσιο άλλους τομείς, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Δασοπονίας, ήτοι διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εκτάσεων, και ειδικότερα στις εξής δραστηριότητες:

 • Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση των δασών και δασικών εκτάσεων.
 • Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, εκτροφεία ειδών άγριας πανίδας.
 • Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων.
 • Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος.
 • Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτευτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική.
 • Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους.
 • Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος.
 • Στην εκπόνηση, επίβλεψη ή συμμετοχή σε μελέτες: Τοπογραφικές, Δασικής Οδοποιίας, διευθέτησης ορεινών υδάτων, φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, διαχείρισης και προστασίας χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, διαχείρισης, ανάπτυξης και αναπληθυσμού ειδών άγριας πανίδας, ίδρυσης και βελτίωσης ποσοτικής-ποιοτικής παραγωγής επιχειρήσεων κατεργασίας και αξιοποίησης ξύλου, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Στους πτυχιούχους χορηγείται πτυχίο εργολήπτου δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (ΕΔΔΕ) Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
 • Σε διενέργεια εργασιών πραγματογνωμοσύνης
 • Σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Εξελίσσονται μέσα στην διοικητική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):