Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/06/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Κεντρικής Μακεδονίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ  Σερρών Τέρμα Μαγνησίας   62124   Σέρρες
Τηλέφωνο :  23210 49107 Fax : 23210 49117

Σκοπός του τμήματος :

Το αντικείμενο σπουδών των Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.
Οι σπουδές αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:

 • Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
 • Διαχείριση πληροφοριών χώρου.

Η εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ  έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :  

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανώτερα Μαθηματικά, Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο, Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό, Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Τοπογραφίας, Γεωμετρικές Απεικονίσεις, Φυσική, Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων, Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων, Ηλεκτρονική Σχεδίαση, Εφαρμογές Προγραμματισμού, Αποτυπώσεις – Χαράξεις, Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί, Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία, Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου, Γεωδαισία, Φωτογραμμετρία, Θεματική Χαρτογραφία, Οδοποιία (Γεωμετρικός Σχεδιασμός), Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Δορυφορικός Εντοπισμός, Τηλεπισκόπηση, Συγκοινωνιακά Έργα – Οικονομοτεχνικά Στοιχεία, Υδραυλικά Συστήματα, Γεωγραφική Ανάλυση, Γεωδαιτικές-Τοπογραφικές Εφαρμογές, Κτηματολόγιο, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πολεοδομία, Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία, Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων, Πλοήγηση & Εφαρμογές, Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης, Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας, Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις, Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων, Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων, Σχεδιασμός Οδικών Έργων, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι   Μηχανικοί  Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Μηχανικός  Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, απασχολείται σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανομή, αναδασμός)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
 • Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.

Επαγγελματικά Δικαιώματα  :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, έχουν κατοχυρωθεί νομικά με το Π.Δ. 906 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/15.11.1979).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Πρόβλεψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών,σε συνεργασία  με το  τμήμα  Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

 • Μηχανικός  Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):