Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/08/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Τμήμα  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5385407, 210 5385462 Fax : 210 5385406

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός του ισχύοντος προγράμματος σπουδών είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :  

Το Πρόγραμμα Σπουδών εδράζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις, ότι η συντήρηση των αρχαιοτήτων και των καλλιτεχνικών έργων, προκειμένου να συνεισφέρει όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και σε μια βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών και καλλιτεχνικών γεγονότων που σχετίζονται με τα αντικείμενα που συντηρούνται, προϋποθέτει:

 • Γνώση και δυνατότητα ανάλυσης των επί μέρους αξιών ενός έργου (ιστορική, καλλιτεχνική αξία κτλ.).
 • Μελέτη των υλικών και των τεχνικών κατασκευής.
 • Μελέτη της παθολογίας του έργου και αποκάλυψη των μηχανισμών φθοράς.
 • Ανάλυση των συνθηκών του περιβάλλοντος για τον εντοπισμό των αιτίων που προκαλούν τη υποβάθμιση των υλικών.
 • Σύνταξη μελέτης συντηρήσεως η οποία να περιλαμβάνει αναλυτικά, σε ότι αφορά τις μεθόδους και τα υλικά, τις προτάσεις επέμβασης και επί πλέον να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των προτάσεων μιας μελέτης συντήρησης.
 • Δυνατότητα παρέμβασης στον τρόπο διαχείρισης ενός μνημείου και την ένταξή του σε ένα πρόγραμμα αειφόρου αξιοποίησής του.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία & Τέχνη, Ιστορία Τέχνης, Τεχνικές Ανασκαφών, Θεωρία και Μεθοδολογία Ανάλυσης Έργων Τέχνης, Γενικές Αρχές Χημείας, Γενικές Αρχές Φυσικής, Αρχές Φυσικοχημείας, Στοιχεία Βιολογίας & Αρχές Βιοδιάβρωσης, Ειδικά Θέματα Χημείας, Φυσικοχημικές Μέθοδοι & Τεχνικές, Ελεύθερο Σχέδιο, Ζωγραφική: Υλικά & Τεχνικές, Ειδικά Θέματα Ζωγραφικής, Αντίγραφο Ζωγραφικής , Αντίγραφο Γλυπτικής , Πλαστική, Φωτογραφία, Ειδικά Θέματα Χρωματικής Αποκατάστασης, Ειδικά Θέματα Πλαστικής, Στατιστική, Στοιχεία Επιστήμης της Αγοράς, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στοιχεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ειδικά Θέματα  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Για την εισαγωγή στα τμήμα  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, έργο των αποφοίτων είναι να κατανοήσουν τις ιδιότητες των αντικειμένων ιστορικής και καλλιτεχνικής σπουδαιότητας, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη φθορά τους, να ενισχύσουν την ικανότητα τους να διακρίνουν τι είναι γνήσιο και τι είναι πλαστό, να διευκολύνουν όλους τους χρήστες των αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στην απρόσκοπτη προσέγγισή τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εργάζονται σε μουσεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης ή ανεξάρτητα, με σκοπό την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές τους ανήκουν:

 • Η Τεχνική Εξέταση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
 • Η Εκπόνηση Μελετών Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
 • Η σύνταξη μελετών ή εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους και ιδρύματα.
 • Η συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων αυτοτελώς ή ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος  Συντήρησης  Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, μπορούν  να εργαστούν :

 • ως υπάλληλος στο υπουργείο Πολιτισμού
 •  σε πινακοθήκες
 • μουσεία
 • και εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος  των Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης  των ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 386/1989 (Φ.Ε.Κ. 169 τ.Α’/16.06.89). Επίσης, έχει θεσμοθετηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Νόμο 2557/24-12-97, άρθρο 6.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Μουσειακές Σπουδές, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :

 • Σωματείο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  web site   http://www.ssaette.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):