Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/06/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πελοποννήσου 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας  (Καλαμάτα)

Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών

Εισαγωγική κατεύθυνση  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Καλαμάτας  Αντικάλαμος 241 00 Καλαμάτα
Τηλέφωνο:  27210 45143  Fax  27210 45251

Σκοπός του τμήματος : 

Η εισαγωγική κατεύθυνση  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  του  τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης-Διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης υπηρεσιών υγείας πρόνοιας και παρέχει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν την επιστημονική εξέλιξη και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, καθώς και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στις υπηρεσίες των Συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ποσοτική Ανάλυση, Μικρό – Οικονομική, Γενική Λογιστική, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οργανισμών, Εισαγωγή στην Πληροφορική & τα δίκτυα, Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας, Δίκαιο Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Λογιστική Κόστους, Στατιστική, Συστήματα Υγείας, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Νέες Τεχνολογίες, Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Οικονομική της Υγείας, Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία, Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας, Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Εφοδιαστική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Κοινωνιολογία της Ασθένειας και Ποιότητα Ζωής, Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία Δικαίου, Πληροφοριακά Συστήματα Υγεία, Περιβαλλοντική Διαχείριση & Δημόσια Υγεία, Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας, Διοίκηση – Διαχείριση & Διοικητική Πρακτική Νοσοκομείου, Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, Πολιτική & Σχεδιασμός Αγωγής Υγείας, Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Μεθοδολογία Έρευνας, Επιχειρησιακή Έρευνα Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα   με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος,  το κύριο χαρακτηριστικό των συστημάτων Κοινωνικής προστασίας και υγείας, που εφαρμόζονται στις ανεπτυγμένες κοινωνικά και οικονομικά χώρες είναι η μεταβατικότητα, προκειμένου ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληθυσμών για ποιοτική προσφορά κοινωνικών προϊόντων με ταυτόχρονη αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιούνται.

Έτσι το πλέγμα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας συνεχώς διευρύνεται με ταυτόχρονη διεύρυνση των αναγκών για ανθρώπινο δυναμικό. Το τμήμα με το επιστημονικό του δυναμικό και με πρόγραμμα σπουδών που συνεχώς αναβαθμίζει δίνει στους σπουδαστές του όλα τα εφόδια που απαιτούνται για ένα εξειδικευμένο διοικητικό σύγχρονο στέλεχος στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας.

Με τη βοήθεια των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές κ.λπ.) και της Προνοιακής Φροντίδας (παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, ΚΑΠΗ κ.λπ.) καλύπτοντας διοικητικές και διαχειριστικές τους ανάγκες καθώς και σε επιχειρηματικούς χώρους που σχετίζονται με τους τομείς παροχής υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας.

Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αξιολογούν και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ή διεξάγουν κοινωνικές έρευνες σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική παρέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι απόφοιτοι του τμήματος «Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» του ΤΕΙ Πελοποννήσου σύμφωνα με το Π.Δ. 154  (ΦΕΚ 202 τ.Α΄/27.12.2017)  εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 18.02 «Διοίκησης Επιχειρήσεων».

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  των ΤΕΙ  έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 351 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/14.06.1989).

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας με (2) κατευθύνσεις α). Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας κι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και β). Διοίκησης Τεχνολογίας, Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στην Υγεία. Περισσότερα στοιχεία
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην  Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση. Περισσότερα στοιχεία
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορική Δημογραφία. Περισσότερα στοιχεία

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018)

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία..